• شرح وظايف دفتر
 •  

   

  شرح وظايف مديريت فناوري اطلاعات و شبکه دولت:

  1- مديريت و نظارت بر اجرايي سازي سياست هاي ملي فناوري اطلاعات و ارتباطات و فضاي مجازي در سطح استان

   

    2- هماهنگي و برنامه ريزي جهت اجراي فعاليت هاي مربوط به فناوري اطلاعات در سطح استانداري و واحدهاي تابعه براساس بخشنامه هاي ابلاغي از سوي مراجع ذيصلاح.

   

    3- هماهنگي لازم با دستگاه هاي اجرايي استان جهت ارتقاي امنيت داده و اطلاعات.

   

    4- همکاري با شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در مباحث مرتبط با امنيت حوزه فناوري اطلاعات و فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي.

   

    5- ارايه پيشنهاد سياست هاي حمايتي از بخش خصوصي براي فراگير کردن کاربرد فناوري اطلاعات.

   

    6- پيگيري برگزاري همايش ها وسمينارها و ... در زمينه ارتقاء و انتقال دانش فناوري اطلاعات با همکاري واحدهاي ذيربط در استانداري و واحدهاي تابعه.

   

    7- نظارت بر واگذاري خدمات دستگاههاي اجرايي به دفاتر خدمات پيشخوان دولت.

   

    8- برنامه ريزي به منظور پشتيباني، نگهداري و استفاده بهينه از امکانات، تأمين و تجهيز لوازم و وسايل نرم افزاري و سخت افزاري مورد نيازاستانداري.

   

    9-مطالعه، بررسي و نظارت برطرحهاي تحقيقاتي و انتقال توسعه فناوري اطلاعات در استان و تهيه گزارش و ارزيابي استان .

   

    10- همکاري درتهيه اسناد بالادستي مربوط به توسعه فناوري اطلاعات در استان و تهيه طرح جامع توسعه فناوري اطلاعات استان با همکاري واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي و واحدهاي مرتبط با هماهنگي سازمان برنامه وبودجه استان در راستاي قوانين ومقررات مربوطه و اسناد بالادستي مصوب.

   

    11- حمايت و ايجاد تسهيلات لازم براي تحقق برنامه ها و سياست هاي معاونت علمي فناوري رياست جمهوري در استان.

   

    12- هماهنگي ونظارت بر اجراي همايش ها و جشنواره ها و نمايشگاههاي مرتبط با تحقيقات و توسعه فناوري دراستان.

   

    13- نظارت، هماهنگي، بسترسازي و ايجاد تسهيلات لازم جهت توسعه متوازن فناوري اطلاعات دراستان.

   

    14- برنامه ريزي، هماهنگي و اجراي برگزاري انتخابات الکترونيکي در استان با هماهنگي وزارت کشور و ساير واحدهاي سازماني استانداري و دستگاه هاي اجرايي ذيربط.

   

    15- برنامه ريزي به منظور توسعه هوشمند از طريق واحدهاي سازماني مربوطه استانداري و سازمان شهرداري ها ودهياري هاي کشور.

   

    16- برنامه ريزي به منظور بهره گيري از تحليل داده هاي استان در راستاي دستيابي به دولت هوشمند.

   

  17- مسئوليت شبکه ارتباطي دولت در استان.