• کميسيون کارگري استان


 • کميسيون کارگري استان يکي از کميسيونهاي زير مجموعه شوراي تامين استان مي باشد. که دبيرخانه آن در اداره کل سياسي، انتخابات و تقسيمات کشوري مستقر و هر دوماه يکبار به رياست معاون محترم سياسي و امنيتي استانداري تشکيل مي شود.

  اعضاي کميسيون کارگري استان
  معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استانداري ( رئيس کميسيون )
  مدير کل سياسي و انتخابات استانداري ( دبير کميسيون )
  نماينده  اداره کل اطلاعات استان
  فرماندار مرکز استان
  دادستان  همدان
  مدير کل تامين اجتماعي استان
  مديرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي استان
  رئيس سازمان  صنعت ،معدن و تجارت استان
  مدير کل امنيتي و انتظامي استانداري
  مدير کل دفتر امور اقتصادي استانداري
  نماينده فرماندهي انتظامي استان ( پليس اطلاعات و امنيت عمومي )
  اعضاء ميهمان
  دبير کميسيون  هماهنگي بانکها ي استان ( ميهمان ثابت )
  رئيس کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان ( نماينده تشکلهاي کار گري) ( ميهمان ثابت )
  نماينده خانه صنعت و معدن استان ( نماينده تشکلهاي کارفرمايي ) ( ميهمان ثابت )
  مسئول خانه کشاورز استان( نماينده کشاورزان ) ( ميهمان ثابت )
  دعوت از مديران دستگاه هاي ذيربط با توجه به دستور کار جلسه ( ميهمان متغيير)
  دعوت از مديران واحدهاي توليدي با توجه به دستور کار جلسه ( ميهمان متغيير)

  شرح وظايف و اهداف کميسيون کارگري استان
  کميسيون کارگري فرعي شهرستانها
  طي سالهاي اخير با ابتکار مدير کل محترم سياسي و انتخابات استانداري ، کميسيون کارگري فرعي در شهرستانها ايجاد و پس از رفع نواقص در حال حاضر در 9 شهرستان تابعه فعال مي باشد. اعضاي اين کميسيون از مديران دستگاهاي ذيربط بوده و مسائل و مشکلات واحدهاي کارگري در شهرستان را مورد بررسي قرار داده و در صورت عدم حل مشکل، موضوع به دبيرخانه کميسيون کارگري استان ارسال و در دستور کار اين کميسيون قرار ميگيرد