• گالري فيلم و کليپ
  • دومين نمايشگاه دستاوردها و توانمندي‌هاي روستائيان و عشاير کشور 15 تا 18 دي‌ماه - نمايشگاه بين المللي تهران (دانلود فيلم)