• دفترمعاونت امور عمراني استانداري
 •    ×    معاون امور عمراني

   ×    فرهادفرزانه

   

        w    چارت سازماني

   w    دفتر فني

  w    دفتر امور شهري و شوراها 

  w    دفتر امور روستايي

      

       

   

       

     ×    شرح وظايف و اهداف :

  1. هدايت و نظارت بر ارگان هاي اجرائي در تهيه و تنظيم طرحهاي زيربناي اقتصادي و عمراني با توجه به تجارب و ضرورتها و نيازها و با در نظر گرفتن جهات اقتصادي , اجتماعي , فرهنگي و سياسي استان .

  2. بررسي و نظارت و ارزيابي مستمربر اعتبارات هزينه اي و  تملك دارائــــي هاي سرمايه اي و پيشرفت برنامه ها وطرحهاي دستگاه هاي اجرائي تابع نظام بودجه استاني.

  3. نظارت بر برنامه هاي عمراني و گزارشگيري مستمر از پيشرفت برنامه هاي عمراني روستاها و شهرها و اعلام عدم پيشرفت آنها به سازمانهاي اجرائي مربوطه بمنظور رفع موانع.

  4.نظارت كلي بر طرحهاي عمراني و فني واجراي نظام فني - اجرايي استان در چارچوب نظام فني - اجرايي كشور دراستان .

  5. انجام اقدامات لازم در زمينه تشکيل جلسات شوراي آب ، شوراي فني استان و شوراي برنامه ريزي و ساير شوراها و كميسيون ها و كميته هاي مربوطه برحسب مورد.

  6.بررسي و تعيين صلاحيت و رتبـه بندي و ارزشيابي پيمانكاران ، مشاوران و كارشناسان استان و ارتقاء و تقويت ظرفيت كمي و كيفي آنها.

  7. هدايت و نظارت بر ارگان هاي اجرائي در تهيه و تنظيم طرحهاي اقتصادي و عمراني با توجه به تجارب و ضرورتها و نيازها و با در نظر گرفتن جهات اقتصادي , اجتماعي , فرهنگي و سياسي استان.

  8. نظارت بر اجراي طرح هاي عمراني و فني ( تملک دارايي هاي سرمايه اي ) ملي و استاني و گزارشگيري از پيشرفت برنامه ها و ارزيابي آنها .

  9. ارزشيابي اجراي پروه هاي تملک داراي هاي سرمايه اي ملي و استاني از لحاظ اثرات اقتصادي , اجتماعي و تجزيه و تحليل آنها و انعکاس به مسئولين ذيربط .

  10. تهيه و تنظيم گزارش جامع از عملکرد دستگاه ها  و ارزشيابي آنها در راستاي  اجراي پروژه هاي عمراني و آثار و نتايج اقتصادي اجتماعي  آنها به منظور استفاده بهينه در تدوين برنامه هاي ملي , منطقه اي و محلي .

  11. بررسي هاي لازم و نظارت بر انجام مطالعات در زمينه اجراي طرح ها و برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي انقلاب اسلامي استان بمنظور پيشبرد برنامه ها ي عمراني و همچنين ارائه نظرات در اين زمينه به شوراي برنامه ريزي استان .

  12. مطالعه و بررسي وضع مناطق روستائي و شهري استان از نظر امکانات و تسهيلات رفاهي بمنظور شناخت نيازها و اولويت بندي آنها و پگيري اعتبارات مربوط از منابع مختلف .

  13.تهيه و تنظيم معيارها و ضوابط لازم براي تعيين اولويت هاي طرح هاي عمراني در مناطق روستايي و شهري و همکاري با واحد هاي ذيربط در اين زمينه با وزارت کشور.

  14. نظارت و پيگيري بر امر تهيه و تنظيم گزارش جامع از عملکرد و برنامه هاي خاص منطقه اي و ارزيابي اقدامات انجام شده و تهيه حساب هاي منطقه اي و اعتبار ات مصرف شده و آثار اجتماعي و اقتصادي اين برنامه ها در ناحيه بمنظور استفاده  در توسعه و افزايش و بهره گيري از اين نوع برنامه ها .

  15. هماهنگي و همكاري در زمينه برقراري اجراي نظام فني – اجرايي در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط .

  16. نظارت و اجراي روش هاي مناسب بمنظور ترويج و تشويق در بكار گيري ضوابط و استانداردها و معيارهاي فني در دستگاه هاي اجرايي (دولتي ) و غير دولتي .

  17. بررسي و تعيين صلاحيت و رتبه بندي و ارزشيابي پيمانكاران و مشاوران و كارشناسان استان .

  18. ارتقاء تقويت ظرفيت كمي و كيفي پيمانكاران و شركت هاي پيمانكاري استان .

  19. بررسي و نظارت كامل بر اجراي طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي (ملي و استاني ) و عمراني در چارچوب ضوابط مربوطه .

  20.نظارت بر پروژه هاي عمراني در مناطق شهري و روستايي از محل اعتبارات مختلف

  21. تهيه قيمت هاي پايه استان و ضرائب منطقه اي با توجه به شرايط خاص هر منطقه و پيشنهاد به مراجع ذيربط براي تأئيد .

  22. مستندسازي تجربيات فني و اجرائي به منظور بهره برداري مناسب و سهولت انتقال و اشاعه آن .

  23. برگزاري دوره هاي آموزشي بمنظور بالا بردن سطح دانش و مهارت و آشنايي بيشتر دستگاه هاي اجرايي ، مشاوران و پيمانكاران با نظام – فني اجرايي در زمينه طرح ها و ضوابط و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه .

  24. اجراي تصميمات متخذه در كميسيون هاي مناقصه و بررسي و اظهار نظر در باره برندگان مناقصه در چارچوب مقررات مربوط .

  25.نظارت و بررسي اعتبارات شهرداري ها و هدايت و راهنمائي هاي لازم در اتخاذ روشهاي صحيح و رعايت اولويت ها در چاچوب طرح ها و برنامه ها .

  26.نظارت و بررسي و اظهار نظر در خصوص برنامه ها اعتبارات و مسائل مالي ساليانه شهرداري ها كه به تصويب شوراي اسلامي شهر ميرسد.

  27. بررسي موقعيت مناطق شهري و روستائي استان بمنظور دستيابي به نيازهاي زيربنائي و تسهيلات رفاهي و برآورد اعتبار مورد نياز و پيگيري لازم از طريق وزارت كشور .

  28. انجام اقدامات لازم بمنظور حضور فعال در جلسات , مجامع , شوراها , کميته ها , کارگروه ها و کميسيون ها حسب مورد و همچنين در زمينه تشکيل آنها و نظارت بر تهيه و تنظيم صورتجلسات و پيگيري مصوبات .

  29. هدايت امکانات و نيروها بمنظور پيشبرد طرح ها و پروژه ها و رفع موانع دستگاه هاي اجرائي استان .

  30. نظارت بر اجراي طرح هاي تملك دارائي سرمايه اي بمنظور ارزيابي از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با اهداف و خط مشي ها و سياست هاي تعيين شده و مقايسه پيشرفت كار با جداول زماني و تنظيم گزارش لازم در اين زمينه جهت پيگيري در جلسات مرتبط و اعلام نتايج به مراجع ذيربط .

  31. پيگيري و اجراي وظايف مربوط به تبصره 66 قانون بودجه سال 1362 و آئين نامه مربوط به معادن شن و ماسه و خاك رس معمولي در سطع استان .

  32. مطالعه و بررسي وضع روستاها و شهرهاي استان از نظر تأسيسات رفاهي به منظور شناخت و تعيين نيازهاي مالي و خدماتي روستاها و شهرداري ها و پيگيري تأمين آنها برابر مقررات .

  33. همكاري و تهيه وتدوين  راهكارهاي لازم در امور مربوط به حوادث پيش بيني نشده با دستگاه هاي اجرايي مربوط .

  34. تعيين اولويت بندي طرح ها و برنامه ها و پروژه ها  از نظر مبارزه با خطرات ناشي از سيل براي تخصيص اعتبارات لازم .