• اهداف ووظائف
 •    ×    مدير کل دفتر فني

     × کيوان کاظمي مستقيم                                             

   

   

     ×    شرح وظايف و اهداف :

  - تهيه و تنظيم طرح هاي عادي و نقشه هاي تفصيلي شهرها.

  - تهيه نقشه هاي مربوط به طرح هاي عمراني  واگذار شده به دفتر فني و شهرداريهاي استان.

  - تهيه برآورد هزينه اجراي طرح هاي عمراني واگذار شده به دفتر فني .

  - بررسي و تصميمات متخذه در كميسيون هاي مناقصه و در صورت لزوم اظهار نظر درباره برندگان مناقصه در زمينه رد يا قبول آنها .

  - ايجاد هماهنگي و همكاري بين دفتر فني و ساير مؤسسات دولتي در سطح استان براي پيشبرد عمليات عمراني .

  -كنترل و بررسي اعتبارات عمراني شهرداري ها و دهياري ها و راهنمائي لازم در اتخاذ روش صحيح و رعايت اولويت ها در تنظيم برنامه هاي عمراني .

  - بررسي در زمينه تعيين محدوده قانوني شهرها و روستا ها و پيشنهاد آن به مقامات مسئول.

  -همكاري با شهرداري ها و دهياري ها در زمينه تفكيك اراضي و دادن برو كف خيابان ها و دادن راهنمائي هاي لازم به مسئولين  امور ساختماني شهرداري ها.

  - انجام كليه امور مربوط به طرح هائي عمراني كه رأساًَ توسط استانداري انجام مي گيرد.

  - نظارت كلي بر اجراي طرح هاي عمراني و فني استان و ارائه گزارش لازم به مقامات استان .

  - برنامه ريزي براي استفاده صحيح از ماشين آلات براساس دستورالعمل ها.

  - بررسي و پيگيري امور مربوط به حمل و نقل و ترافيك استان .

  -مطالعه و بررسي بمنظور بدست آوردن حد مطلوب فضاي سبز در مناطق مورد عمل با در نظر گرفتن موقعيت و شرايط اقليمي منطقه.

  - تهيه دستورالعمل و بروشورهاي ساده در زمينه هاي مختلف فضاي سبز و ارسال آن به شهرداري ها و دهياري ها.

  - اظهارنظر در مورد فروش اراضي شهرها.

  - تهيه آمار پيشرفت پروژه هاي عمراني دفتر فني و شهرداري ها و دهياري ها.

  -نظارت و پيگيري لازم در زمينه تأمين مصالح مورد نياز اجراي پروژه هاي عمراني. .دفتر فني و شهرداري ها و دهياري ها و مراقبت در حفظ و توزيع مصالح.

  -تهيه طرح و نظارت بر اجراي كارهاي تأسيساتي شهرها و روستاهاي داراي دهياري از قبيل ، آب ، برق و فاضلاب در صورت نياز شهرداري ها و دهياري ها.

  - اجراي كامل وظايف مربوط در خصوص تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 كل كشور و آئين نامه مربوط در مورد معادن شن و ماسه و خاك رس معمولي در سطح استان.

  - اجراي نظام فني – اجرائي استان در چهارچوب نظام فني – اجرائي كشور.

  - تهيه و ترويج بكارگيري ضوابط واستانداردها و معيارهاي فني .

  - بررسي و تعيين صلاحيت و رتبه بندي و ارزشيابي پيمانكاران و مشاوران و كارشناسان استان .

  - ارتقاء تقويت ظرفيت كمي و كيفي پيمانكاران و شركت هاي پيمانكاري استان .

  - انجام امور مربوط به وظايف كارگروه فني استان و گروه هاي تخصصي مربوطه .

  - اعمال نظارت بر طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي استان (ملي و استاني) در چهارچوب نظام نظارتي تدوين شده .

  -تهيه قيمت هاي پايه استان و ضرائب منطقه اي با توجه به شرايط خاص هر منطقه و پيشنهاد به مراجع ذيربط براي تأئيد مستندسازي تجربيات فني و اجرائي به منظور بهره برداري مناسب و سهولت انتقال و اشاعه آن .

  -برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه آشنائي دستگاههاي اجرائي مشاوران و پيمانكاران با نظام فني

  – اجرائي طرح ها و ضوابط آئين نامه ها و دستورالعمل هاي آن.

  - نظارت و ارزيابي و بررسي مستمربر اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي و پيشرفت برنامه ها وطرحهاي دستگاه هاي اجرائي تابع نظام بودجه استاني.

  -نظارت بر برنامه هاي عمراني و گزارشگيري مستمر از پيشرفت برنامه هاي عمراني روستاها و شهرها و اعلام عدم پيشرفت آنها به سازمانهاي اجرائي مربوطه بمنظور رفع موانع.

  - نظارت بر اجراي طرح هاي عمراني و فني ( تملک دارايي هاي سرمايه اي ) ملي و استاني و گزارشگيري از پيشرفت برنامه ها و ارزيابي آنها .