• معرفي مدير کل
 •  
   

   

   

  آقـاي احسان شهابي

  مديـر کل دفتـر مديـريت عملـکرد، بـازرسي و امـور حقـوقـي

  تـاريـخ تـولـد:1342/5/7

  مـحـل تـولـد : شهرستان تويسرکان

  سـنوات خـدمت:  33 سال

  مـدارک تحـصيـلـي


  کارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي

  سـوابـق اجـرايـي و مـديـريـتـي

  1-معاون اداره روابط عمومي و امور بين الملل استانداري

  2-رئيس اداره روابط عمومي و امور بين الملل استانداري

  3-معاون دفتر امور اجتماعي و فرهنگي

  4-سرپرست دفتر امور اجتماعي و فرهنگي

  5-رئيس دبيرخانه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان

  6-مشاور استاندار و مدير کل روابط عمومي و اطلاع رساني استانداري

  7-مشاور ارتباطات و اطلاع رساني استانداري

  8-مدير کل دفتر مديريت عملکرد،بازرسي و امور حقوقي