• ارتباط با دفتر حقوقي
  • نام و نام خانوادگي:فاطمه رمضاني

    ميزان تحصيلات:دانشجوي دکتراي حقوق خصوصي دانشگاه تهران

    شماره تماس:38256005-6

    شماره فکس:38256007

    ايميل:lawer@ostan-hm.ir