• حقوق خصوصي
  1. تنظيم کم دردسر قولنامه

  2. توافق بر خسارت در قراردادها  

  3. مسئوليت مدني شهرداري

  4. ويژگي ها و نحوه تنظيم قرارداد مشارکت مدني

  5. توقيف اموال محکوم عليه 

  6.   چگونگي طرح و پيگيري دعواي فسخ قرارداد

  7.  حل مشکل تاخير تاديه در بانکداري بدون ربا و بررسي راهکارهاي آن

  8.   دادخواست چيست و چگونه تنظيم و تقديم مي شود؟

  9.   سرقفلي در حقوق ايران

  10. شرايط توقيف سرقفلي 

  11.   قاعده احياء موات از ديدگاه فقه اماميه و حقوق مدني

  12.   واخواست و وصول سفته

  13. بايدها و نبايدهاي ضمانت