• حقوق عمومي
  1. آشنايي با ساختار قضايي جمهوري اسلامي ايران

  2. تاثير فساد مالي بر امنيت ملي 

  3.  تغيير کارفرماو آثار آن در رابطه کارگري و کارفرمايي 

  4.  حقوق قراردادهاي دولتي 

  5. مفهوم تفکيک قوا در ايران 

  6. نقدي بر پيش نويس منشور حقوق شهروندي

  7.  نگرشي کوتاه بر دستاوردهاي قانون جديد ديوان عدالت اداري

  8. آشنايي با انواع نظارت پارلماني

  9.  تصميمات کميسيون ماده 5 حقوق مجاوران و تراکم فروشي1

  10. تصميمات کميسيون ماده 5 حقوق مجاوران و تراکم فروشي 2

  11. جايگاه رسيدگي به جرائم و تخلفات آزمونهاي سراسري در قانون ديوان عدالت اداري

  12. حقوق بيمه و آشنايي با پوشش هاي بيمه اي

  13. دستور موقت و آثار قانوني مترتب بر آن در قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري