• جزوات دوره هاي آموزشي
 • 1-دوره آموزشي تعديات ماموران دولتي

  2- دوره آموزشي قوانين و مقررات معاملات دولتي

  3-دوره آموزشي تضمين در قراردادهاي دولتي

  4-دوره آموزشي آشنايي با ديوان محاسبات کشور

  5-دوره آموزشي آشنايي با قانون محاسبات عمومي

  6-دوره آموزشي آشنايي با قانون برگزاري مناقصات

  7-دوره آموزشي جرائم مالي کارکنان دولت