• شرح وظايف دفتر هماهنگي امور اقتصادي
 • شرح وظايف دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري:

   

  1- بررسي و مطالعه در امور توليد و ارائه پيشنهادات لازم در جهت رفع مشكلات و بهبود وضعيت اقتصادي در استان.

  2- انجام هماهنگي­ هاي لازم بمنظور تشكيل و مديريت بازارچه­ هاي مرزي در استان براساس ضوابط و مقررات مربوطه و نظارت و ارزيابي عملكرد انها با همكاري ساير واحدها و دستگاه­هاي ذيربط.

  3- پيگيري مسائل و مشكلات اقتصادي مرتبط با بازارچه­ هاي مرزي و تعاوني­ هاي مرزنشين.

  4- نظارت و پيگيري امور مربوط به گندم، آرد و نان و هماهنگي جهت ابلاغ دستورات و اجرايي شدن تصميمات ملي در حوزه مذكور.

  5- ساماندهي و هماهنگي دستگاه­هاي ذيربط جهت اجراي مصوبات ستاد هدفمندي يارانه­ ها.

  6- ارزيابي وضعيت پيشرفت پروژه­ هاي مهم اقتصادي در استان و پيگيري لازم براي رفع مشكلات و موانع احتمالي آنان.

  7- هماهنگي و نظارت بر فرآيند تهيه و توزيع كالا و مايحتاج عمومي و رسيدگي به امور مرتبط به تنظيم بازار استان.

  8- انجام هماهنگي لازم درخصوص پيگيري مشكلات بخش صنعت و معدن استان، شهرك هاي صنعتي و خوشه­ هاي صنعتي و ارائه پيشنهادات در راستاي رفع مشكلات.

  9- اعمال كنترل لازم و بررسي مسائل و مشكلات مرتبط با زنجيره­ هاي تأمين و توزيع كالا و ايجاد هماهنگي بين دستگاه­هاي اجرايي.

  10- ارائه نقطه نظرات و پيشنهادات جهت بهبود وضعيت و پيشرفت فعاليتهاي اقتصادي و تجاري، مناطق آزاد تجاري و مناطق ويژه اقتصادي.

  11- نظارت و بررسي عملكرد بانكهاي دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري و بيمه­ هاي دولتي داراي مجوز.

  12- پيگيري مسائل مربوط به ارتقاء سطح معيشت مرزنشينان با همكاري ساير واحدها و دستگاه­ هاي ذيربط استان.

  13- هماهنگي و همكاري با واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرائي در بخشهاي مختلف اقتصادي (صنعت و معدن، كشاورزي، خدماتي و منابع طبيعي استان).

  14- هدايت و راهبري امور مربوط به توسعه مناطق مختلف استان، از جمله جمع­ آوري آمار و اطلاعات و طرح موضوعات در كميسيون­ها، شوراها و ستادها و كميته­ هاي ذيربط جهت همكاري و هماهنگي دستگاه­هاي اجرايي و ارائه تحليل­ هاي لازم به مسئولين ذيربط.

  15- شركت در جلسات مربوط به امور اقتصادي و توسعه منطقه­ اي (كميسيون­ ها، شوراها، ستادها، كارگروه ها و كميته­ ها و زير مجموعه­ هاي آنان).

  16- بررسي و شناسايي امكانات و توانمندي هاي استان در زمينه كشاورزي، دامپروري، صنعتي، خدماتي و نظاير آن به منظور توسعه و پيشبرد برنامه­ هاي كشاورزي و دامپروري و صنعتي و بازرگاني استان و ارائه پيشنهاد و راه حل­ هاي مناسب به واحدهاي استاني دستگاه­هاي اجرائي و انجام پيگيري­ هاي لازم براي رفع نارسائي­ ها، مشكلات و مسائل آنان.

  17- نظارت بر فعاليت­ هاي دستگاه­ هاي اجرايي مسئول در امر صادرات بمنظور تحقق اهداف و تكاليف مرتبط مندرج در سند راهبرد ملي توسعه صادرات غير نفتي كشور، سند توسعه استان و ساير سياست­ هاي كلان اقتصادي.

  18- ايجاد هماهنگي بين دستگاه­ هاي مسئول در امر صادرات بمنظور فراهم نمودن تسهيلات لازم براي توسعه صادرات خدمات بويژه خدمات فني و مهندسي و ترانزيت كالا از استان.

  19- نظارت بر تدوين و اجراي برنامه­ هاي حمايتي، هدايتي، فني و زير بنايي بخش صادرات استان.

  20- پيگيري برنامه­ هاي مربوط به توسعه صادرات استان در چارچوب سياست­ هاي ابلاغي.

  21- نظارت، شناسايي و پيگيري مشكلات واحدهاي توليدي صنعتي.

  22- نظارت عاليه بر اجراي مصوبات ستاد راهبردي و مديريت اقتصاد مقاومتي در استان.

  23- پيگيري و نظارت برنامه­ ي راهبردي ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در مبادلات مرزي (مناطق آزاد و ويژه، بازارچه­ هاي مرزي، اسكله­ هاي خاص).