اخبار عمومي
1397/11/02
  • تحليل: برنامه سه ساله استان همدان

    تحليل: برنامه سه ساله استان همدان
  •  

    برنامه سه ساله استان همدان:

    حرکت درمسير توسعه بر اساس برنامه ريزي و چشم انداز مشخص استاندار همدان درهمين روزهاي آغاز به کار اقدام به برگزاري جلسات کارشناسي با دستگاه هاي اجرايي وبخش خصوصي نموده که اين جلسات بيشتر بر اساس هم انديشي و تهيه يک برنامه و چشم انداز مشخص جهت تهيه سند سه ساله راهبردي و عملياتي بوده است که با استقبال مديران و کارشناسان همراه بوده است.

    در فضاي فعلي کشور و حتي در سطح دنيا امروز توجه به موضوع برنامه ريزي اساس رسيدن به توسعه و پيشرفت است و هر جايي که حرکت بر اساس برنامه و چشم انداز مشخص بود به موفقيت رسيده ايم و امروز حرکت جديد استاندار گامي اساسي درجهت توسعه و پيشرفت بر اساس برنامه است. در جلسات مختلف ظرفيت ها و توانايي هايي در حوزه مشخص شده و وضعيت فعلي کاملا ديده شد و بر همين اساس برنامه سه ساله تدوين شده است. امروز استان همدان ظرفيت هاي خوبي در حوزه صنعت، معدن، کشاورزي، گردشگري و... دارد که بايد براساس اين سند سعي شود حرکت کرد و دستگاه ها اين سند را در اولويت قرار دهند و بي شک اجراي درست اين سند گام اساسي در جهت توسعه استان است.