عمومي
1397/11/06
  • جلسه هم انديشي و هماهنگي تعرفه هاي عوارض محلي شهرداريهاي استان

    جلسه هم انديشي و هماهنگي تعرفه هاي عوارض محلي شهرداريهاي استان
  • در مورخ 2/11/97 جلسه هم انديشي و هماهنگي تهيه، تصويب و تأييد تعرفه هاي عوارض محلي شهرداريهاي استان در محل سالن شهداي استانداري با حضور و رياست مدير کل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري جناب آقاي مهندس جعفري، کارشناسان دفتر فوق، نمايندگان شرکت صفا رايانه و مسئولين واحد شهرسازي و درآمد شهرداري هاي استان تشکيل گرديد.

    آقاي جعفري ضمن خوش آمد به حضار درخصوص اهميت منابع درآمدي شهرداريها و دقت کارشناسي در تهيه و تصويب آن و توجه به آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نکاتي را بيان داشتند. در ادامه کارشناسان دفتر و نمايندگان شرکت صفا رايانه به سؤالات و طرح مباحث کارشناسي درخصوص تعرفه هاي عوارض محلي و منابع درآمدي شهرداريها به طور مشروح توضيحاتي را بيان داشتند.