عمومي
1397/12/07
  • بازديد از شهرداريهاي کبودرآهنگ و رزن

    ببازديد از شهرداريهاي کبودرآهنگ و رزن
  • روز شنبه مورخ 4/12/97 جناب آقاي ابراهيم خاني معاون مدير کل امور شهري و شوراهاي اسلامي استانداري همدان به اتفاق کارشناسان دفتر از شهرداريهاي رزن و کبودرآهنگ بازديد نمودند.

    در اين بازديد ضمن بررسي مسائل و مشکلات شهرداريهاي مذکور که با حضور رؤساء و برخي از اعضاي شوراي اسلامي شهرها انجام شد از واحدهاي مختلف شهرداري و پروژه گردشگري و سرمايه گذاري در حال ساخت رزن نيز بازديد به عمل آمد.