اخبار دفتر بانوان
1397/12/12
  • افتتاح چهل و هشتمين جشنواره فيلم رشد

    افتتاح چهل و هشتمين جشنواره فيلم رشد
  • چهل و هشتمين جشنواره فيلم رشد با حضور مديرکل دفتر امور بانوان افتتاح شد. در اين برنامه  که با حضور جمعي از مسئولين و مديران آموزش و پرورش برگزارشد

     از مدير اجرايي جشنواره آقاي بختياري، و تهيه کننده استاني جشنواره آقاي مهدي خداياري و همچنين استعداد کشف شده استان مجري توانمند خانم فاضلي تجليل شد.