دفترهماهنگي اموراقتصادي
1398/02/10
  • تعيين تکليف واحدها و طرحهاي بخش کشاورزي

    واحدها و طرحهاي بخش کشاورزي تعيين تکليف شد.
  • طي نشستي که در تاريخ 8/2/98 با حضور مدير بانک کشاورزي استان ، مديرکل دفتر هماهنگي امور اقتصادي و معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري و کارشناسان مربوطه تشکيل گرديد ، موارد و مشکلاتي که در خصوص معوقات بانکي بخش کشاورزي بود مورد بررسي و هماهنگي براي وصول مطالبات قرار گرفت . در اين جلسه حمايت از واحدهاي توليد و احياء طرحهاي راکد بخش کشاورزي مطرح شد که در اين راستا نيز تصميماتي اتخاذ شد.