دفترهماهنگي اموراقتصادي
1398/02/11
  • بازديد از واحدهاي توليدي شهرستان رزن

    بازديد از واحدهاي توليدي شهرستان رزن توسط هيئتي از مديران و نمايندگان استانداري و ساير سازمانها و ادارات مربوطه به رياست معاون محترم هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري صورت پذيرفت.
  • روز دوشنبه مورخ 09/02/98 هيئتي متشکل از مديران و نمايندگان استانداري ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، شرکت شهرکهاي صنعتي ، شرکت برق ، اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي  ، منابع طبيعي ، محيط زيست و فرمانداري شهرستان رزن به رياست آقاي پورمجاهد معاون محترم هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري در راستاي بررسي و حل مشکل واحدهاي توليدي و تلاش براي حمايت از اين واحدها و رونق توليد در محل واحدهاي توليدي ( ارکان لوله ، بخاري سازي شوکت ، صنايع بينا رزن ، رزن صاف ، قطعات مسي آرش ، خرس سفيد شمال ، و شرکت سيمان اکباتان ) حضور يافته و از اين واحدها بازديد به عمل آوردند .

    در اين بازديد نشستي با مديران و مسئولين واحدهاي توليدي مذکور صورت پذيرفت و درخصوص تأمين مواد اوليه ، تأمين تسهيلات مورد نياز بانکي و تأمين برق ، گاز ، موارد زيست محيطي و مشکلات منابع طبيعي طرح موضوع شده و هماهنگي هاي لازم در جهت مرتفع نمودن مشکلات صورت پذيرفت تا اين واحدها با سرعت و ظرفيت بيشتر بتوانند در سال رونق توليد ايفاي نقش داشته باشند .