امور روستايي و شوراها
1398/02/12
  • جلسه کميته اجرايي آموزش وتوانمند سازي شهرداريها ودهياريهاي استان

    ارائه گزارش عملکرد دوره هاي آموزشي
  • برگزاري جلسه کميته اجرايي آموزش وتوانمند سازي شهرداريها ودهياريهاي استان

                    جلسه کميته اجرايي آموزش وتوانمند سازي شهرداريها ودهياريهاي استان درمورخ 98/2/8 به رياست معاون محترم هماهنگي امورعمراني وباحضورمديرکل محترم دفتر امورشهري شوراها ومعاون دفتر امور روستايي وشورا وساير اعضا درمحل استانداري تشکيل گرديد.

    دراين جلسه گزارش عملکرد دوره هاي آموزشي دهياريها درسال 97 وبرنامه هاي سال 98 توسط معاون دفتر امور روستايي وشوراها ارائه گرديد.