امور روستايي و شوراها
1398/02/12
  • همايش گراميداشت روز نهم ارديبهشت " روز شوراها "

    تقدير از تعدادي از اعضاي شوراها
  • همايش گراميداشت روز نهم ارديبهشت  " روز شوراها "

          همايش گراميداشت روز شوراها درشهرستان ملاير باحضورفرماندار محترم ومعاونين فرمانداري ونماينده محترم ملاير درمجلس شوراي اسلامي ومعاون دفتر امور روستايي وشوراها وبخشداران ومسئولين دستگاههاي شهرستان واعضاي شوراي روستاها ؛ شهرها ؛بخش ها وشهرستان درمورخ 98/2/10 برگزار گرديد.

    دراين همايش از تعدادي از اعضاي شوراها تقدير بعمل آمد.