امور روستايي و شوراها
1398/02/17
  • دستورالعمل وجدول محاسبه حقوق و مزاياي دهياران-سال 98

    ابلاغيه حقوق و مزاياي دهياران-سال 98
  • دستورالعمل حقوق ومزاياي دهياران درسال 98 به فرمانداريها ابلاغ گرديد. مسئولين امورفني ومالي دهياريها هم براساس دستورالعمل مربوطه و به ميزان  افزايش حقوق ومزايا درسال جاري دستمزد دريافت مي کنند.

    همچنين براساس مصوبه شماره  13280/ت56333ه مورخ 98/2/10 هيئت محترم وزيران کمک هزينه مسکن مشمولين قانون کار از ابتداي فروردين ماه سال 1398 به مبلغ يک ميليون ريال تعيين شده است.

    دستورالعمل حقوق ومزاياي دهياران درسال 98

    جدول محاسبه حقوق ومزاياي دهياران درسال 98