اخبار عمومي
1398/02/23
 • 39 واحد صنعتي همدان وارد مدار توليد شدند

  مديرکل دفتر جذب و حمايت از سرمايه‌گذاري استانداري همدان گفت: 39 واحد صنعتي و توليدي اين استان از تملک بانک ها خارج و مجدد به چرخه توليد و اشتغال بازگشتند.
 • سيد مهرداد موسوي روز يکشنبه در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: 104 واحد توليدي در تملک بانک هاي اين استان بودند که از اين تعداد 14 واحد توليدي در حال واگذاري هستند.
  وي اضافه کرد: مراحل مذاکره براي واگذاري اين واحدهاي توليدي و صنعتي در حال اجرا است و مشتريان دنبال دريافت تخفيف بوده هر چند بانک ها نيز شرايطي را براي واگذاري دارند.
  مديرکل دفتر جذب و حمايت از سرمايه‌گذاري استانداري همدان ادامه داد: 38 واحد ديگر به طور کامل مشکلات و موانع رفع شده و آماده واگذاري به متقاضيان و سپرده گذاران جديد هستند.
  موسوي بيان کرد: 13 واحد نيز داراي مشکل بوده يعني بدهي هايي به سازمان تامين اجتماعي، ماليات يا مشکلات حقوقي و ثبتي دارند.
  وي گفت: کميته تخصصي براي رفع مشکلات اينگونه واحدها و واگذاري آنها به سرمايه گذاران جديد تشکيل مي شود تا موانع پيش روي اين واحدها را رفع کند.

  ** تفاوت دستورالعمل هاي بانک مانع واگذاري واحدها
  مديرکل دفتر جذب و حمايت از سرمايه‌گذاري استانداري همدان ادامه داد: يکي از مشکلات پيش رو متفاوت بودن دستور العمل و ضوابط بانک ها است و سعي ما ايجاد يک وحدت رويه بين بانک ها در واگذاري اين بنگاه ها است.
  موسوي بيان کرد: در بررسي اهليت و صلاحيت متقاضيان بايد وحدت رويه باشد و اين واحدها تنها بايد به سرمايه گذاراني که توان احيا و بازگرداندن به چرخ توليد دارند محول شود.
  وي ادامه داد: برطرف کردن موانع حقوقي، اداري و ثبتي و قرار گرفتن واحدها در فرايند واگذاري نيز در اين کميته بررسي و در اين باره بحث و گفت و گو مي شود.
  مديرکل دفتر جذب و حمايت از سرمايه‌گذاري استانداري همدان افزود: تفاوت فعاليت و قوانين بانک ها موجب بروز مشکل براي متقاضيان در خريد واحدهاي تملک شده است و اين تفاوت ها در ميزان پيش پرداخت براي خريد اين واحدها، طول دوران تنفس طول و دوران قسط بندي است.
  موسوي اضافه کرد: همچنين بايد نسبت به تعيين تکليف جانشيني برخي بانک که در شبکه هاي صنعتي مستقر هستند استان به يک تصميم واحد برسد.
  وي بر ضرورت ترک تشريفات برخي واحدها در مزايده تاکيد کرد و گفت: برخي واحدهاي در تملک بانک، چند نوبت به مزايده گذاشته شده و متقاضي نداشتند اينها بايد از طريق مذاکره بين بانک و متقاضي جديد به سرانجام برسد.
  مديرکل دفتر جذب و حمايت از سرمايه‌گذاري استانداري همدان اظهار داشت: 39 واحد به چرخه توليد بازگشته شامل بخش هاي توليدي و صنعتي مي شوند.

  ** ارزش 500 ميليارد ريالي واحدهاي آماده واگذاري
  موسوي اضافه کرد: ارزش ريالي 38 واحد توليدي و صنعتي آماده واگذاري هستند طبق ارزش گذاري سال گذشته 500 ميليارد ريال است که افزايش قيمت در کارشناسي جديد لحاظ مي شود.
  وي بيان کرد: واحدهاي تملک شده داراي ويژگي هايي همچون وجود زير ساخت هاي لازم، آماده به کار، داشتن سوله و دفتر کار و خط توليد است.
  مديرکل دفتر جذب و حمايت از سرمايه‌گذاري استانداري همدان تاکيد کرد: با توجه به افزايش قيمت ها، خريداري اين واحدها توسط سرمايه گذاران جديد بسيار به صرفه است تا اينکه يک سرمايه گذار مجدد مراحل خريد زمين، دريافت مجوز انشعاب و ساخت و ساز را طي کند.
  موسوي بيان کرد: سرمايه گذار با خريد يکي از واحدهاي تملک شده توسط بانک ها و احياي آن حداقل يکسال از نظر هزينه و فرصت زماني جلو مي افتد.
  وي گفت: قرار است واحدهاي آماده واگذاري بانک ها چند نوبت از طريق آگهي کردن در روزنامه ها اطلاع رساني عمومي شود تا علاقه مندان به سرمايه گذاري از اين طريق در جريان قرار گيرند.

  ** آخرين وضعيت واحدهايي که در تملک بانک ها هستند
  مديرکل دفتر جذب و حمايت از سرمايه‌گذاري استانداري همدان اظهار داشت: 104 واحد در بانک هاي اين استان بودند که شامل 44 واحد در تملک بانک ملي،26 واحد بانک کشاورزي، 11 واحد بانک صادرات، 10واحد بانک تجارت، هشت واحد در تملک صنعت و معدن، 2 واحد بانک ملت ، 2 واحد توسعه تعاون و يک واحد توسعه صادرات است.
  موسوي ادامه داد: از 38 واحد آماده واگذاري 16 واحد متعلق به بانک ملي، هفت واحد بانک کشاورزي، 6 واحد بانک تجارت، پنج واحد بانک صنعت و معدن، يک واحد بانک رفاه و يک واحد بانک ملت، يک واحد بانک توسعه صادرات و يک واحد بانک توسعه تعاون است.
  وي اضافه کرد: همچنين از 13 واحدي که فرايند واگذاري در حال انجام است ، يک واحد در تملک بانک ملي، يک واحد بانک تجارت، يک واحد بانک رفاه، هفت واحد بانک صادرات و سه واحد بانک کشاورزي است.