دفترهماهنگي اموراقتصادي
1398/07/13
  • کارگروه اقتصادي اشتغال و سرمايه گذاري

    کارگروه اقتصادي اشتغال و سرمايه گذاري
  • با توجه به آيين نامه جديد شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و تغييراتي که در کارگروه ها ايجاد شده، اولين کارگروه اقتصادي اشتغال و سرمايه گذاري با دبيري سازمان مديريت و برنامه ريزي در روز پنجشنبه 4/7/98 و به رياست معاون هماهنگي امور اقتصادي برگزار گرديد. در اين جلسه عنوان گرديد تعهد اشتغال استان 19200 نفر مي باشد که تاکنون 12260 نفر در شش ماهه سالجاري محقق شده است. در ادامه گزارشي از عملکرد تسهيلات اشتغال روستايي بيان گرديد از سهميه 3690 ميليارد ريال تاکنون 2894 ميليارد ريال انعقاد قرارداد و پرداخت شده است از مبلغ مذکور 420 ميليارد ريال مربوط به طرح هاي حمايتي کميته امداد امام (ره)بهزيستي، بنياد شهيد ميباشد مابقي مربوط به طرح هاي غير حمايتي مي باشد و 2759 ميليارد ريال نيز طرح هاي در حال بررسي نزد بانک عامل ميباشند و همچنين رئيس سازمان جهاد کشاورزي گزارشي از تسهيلات بند الف تبصره 18 ارائه نمودند که عنوان شد 163 طرح به مبلغ 202 ميليارد ريال به بانک هاي عامل معرفي و تعداد 8 طرح به مبلغ 46 ميليارد ريال پرداخت شده است.

    همچنين در بخش بند الف تبصره بخش صنعت 60 طرح به مبلغ 3194 ميليارد ريال طرح مصوب و 8 طرح به مبلغ 170 ميليارد ريال به بانک هاي عامل معرفي و در حال بررسي و تصويب ميباشد.