دفترهماهنگي اموراقتصادي
1398/07/18
 • گزارش عملکرد کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان همدان شش ماهه اول سال 1398

  گزارش عملکرد کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان همدان شش ماهه اول سال 1398
 • از ابتداي سال جاري تا پايان شهريور ماه 1398 تعداد 33 جلسه کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد در استان با حضور استاندار محترم همدان جناب آقاي شاهرخي و معاون محترم هماهنگي امور اقتصادي برگزار شده است .

  اين کارگروه در شش ماهه آغازين سال 893 مصوبه  داشته که 831 مصوبه اجرا و 62 مصوبه در دست اقدام  ميباشد.

  اقدامات موثر کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد در شش ماهه ابتدايي سال 98

  v   تعيين تکليف بدهي تسهيلات معوق شرکت قطعه سازان سينا در بانکهاي سپه و تجارت .

  v   حل مشکل طرح توسعه و استقرار شرکت کاويان پود اسدآباد در نظام مهندسي کشاورزي.

  v   حل مشکل تسهيلات شرکت کنترل گاز اکباتان در بانک کشاورزي با عنايت به حجم توليد اشتغال قابل توجه شرکت مذکور.