کميته مديريت عملکرد،سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم
1395/11/25
 • سومين جلسه کميته مديريت عملکرد،سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم تشکيل گرديد.

  سومين جلسه کميته مديريت عملکرد،سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم در تاريخ 24/11/95 تشکيل شد.
 • سومين جلسه کميته مديريت عملکرد، سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم در تاريخ 24/11/95  به رياست دفتر بازرسي،مديريت عملکرد و امور حقوقي و نمايندگان دفاتر حراست، دفتر فني، حوزه استاندار، اداري و مالي ،مرکز برنامه ريزي و دفتر سياسي و انتخابات در محل اين دفتر برگزار گرديد . در ابتداي جلسه جناب آقاي ظاهر پور مجاهد مدير کل محترم دفتر ضمن عرض خير مقدم به اعضاي حاضر، به تبيين شرح وظايف کميته و همچنين شاخص هاي ارزيابي عملکرد سال 95 پرداختند و از اعضاي کميته درخواست نمودند تا پيشنهادات  و نظرات خود را پيرامون شرح وظايف کميته مذکور  اعلام نمايند که بعد از اظهار نظر اعضا پيشنهادات ذيل تصويب گرديد:

  1-   حرکت به سمت نظام مديريت عملکرد استانداري، فرمانداري و ارزيابي و پايش عملکرد ها و ارائه نتايج به مديران ارشد توسط کليه دفاتر استانداري،فرمانداري ها

  2-    تلاش در جهت تدوين برنامه عملياتي در معاونت ها و دفاتر استانداري و فرمانداريها

  3-   مستندسازي  شاخص هاي اختصاصي ارزيابي عملکرد در راستاي بند 1 شرح وظايف( استقرار نظام مديريت عملکرد)توسط کليه دفاتر استانداري

  4-    اجراي دقيق آئين نامه هاي اجرائي مرتبط با کميته انتصاب و انتخاب مديران توسط واحدهاي مرتبط

  5-    توزيع فرم هاي نظر سنجي ارباب رجوع توسط اداري و مالي

  6-     برگزاري دوره  هاي آموزشي براي مديران و کارکنان توسط اداري و مالي

  7-  استفاده از افراد مطلع جهت همکاري در ستاد مراجعين(ميزخدمت) در راستاي تکريم ارباب رجوع و شفاف سازي فرايند انجام کار توسط دفتر بازرسي با همکاري ساير واحدها

  8-    شفاف سازي فرايندهاي انجام کار واحدهاي مختلف و الکترونيکي کردن آنها توسط فناوري اطلاعات با همکاري ساير دفاتر

  9-    تشويق و تنبيه کارکنان به منظور ايجاد انگيزه در بين ايشان توسط کليه دفاتر

  10-شناسايي واحصاء گلوگاه هاي فسادخيز و برخورد قاطع با متخلفان توسط کليه دفاتر

  11-برگزاري جلسات ما بين معاونين محترم استاندار  ومديران ستادي و اداره کل بازرسي جهت هماهنگي بيشتر کارها و تدوين برنامه هاي عملياتي مدون توسط کليه دفاتر

  12- اولويت بندي شرح وظايف کميته به منظور پيشبرد بهتر آن و در هر جلسه يکي از وظايف مهم دستور کار جلسه قرار گيرد توسط دفتر بازرسي

  13- اجراي دقيق موارد مرتبط با حقوق شهروندي و مباحث مرتبط با صيانت از حقوق مردم و اجراي درست و دقيق موارد مربوطه توسط کليه دفاتر

  14- انجام بازرسيهاي غير محسوس، برنامه اي و مرتبط با وظايف کميته توسط دفتر بازرسي

  15- اولويت گذاشتن آموزش کارشناسان در مسير شرح وظايف و امور محوله توسط کليه دفاتر

  16- مکانيزه نمودن فرايند ارائه خدمات دفاتر داخلي استانداري  که مراجعين بيشتري دارند توسط دفتر امور شهري و روستائي