5 اسفند بزرگداشت خواجه نصير الدين طوسي و روز مهندس

7اسفندولادت حضرت فاطمه زهرا(س)

7اسفندولادت حضرت امام خميني(ره)

14 اسفندروزاحسان ونيکوکاري

15اسفندروزدرختکاري

17اسفندولادت امام محمدباقر(ع)

19اسفندشهادت امام علي النقي الهادي(ع)

26اسفندولادت حضرت امام محمدتقي(ع)

29اسفندولادت حضرت امام علي(ع)

29اسفندروزملي شدن صنعت نفت ايران

 
مشکل در خواندن RSS
وضعیت:
دمای هوا:
رطوبت:
فشار:
جریان باد:
 
لطفا Email خود را وارد نماييد
 
عضویت         لغو عضویت
مهمانان حاضر در سایت: 2
امروز: 4818
هفته جاری: 29795
ماه جاری: 227884
تاکنون: 12290087
 
امام صادق علیه‏السلام :كسى كه به اوضاع زمان خود آگاه باشد، گرفتار هجوم اشتباهات نمیشود. امام صادق علیه‏السلام : حاكم سزاوار نیست كه در سه كار كوتاهى كند: حفظ مرزها، رسیدگى به حقوق پایمال شده و انتخاب افراد شایسته براى كارهایشان. امام علی(علیه السلام):شرافت به همت های بلند است نه به استخوان های پوسیده. امام باقر (علیه السلام):از تنبلی و بی حوصلگی بپرهیز، زیرا که این دو کلید هر بدی می‏باشند.

(GMT) / (Tehran) 

 

 
  »  معاونت امور عمراني استانداري

   ×    معاون امور عمراني

 ×    محمودعراقي

 

      w    چارت سازماني

 w    دفتر فني

w    دفتر امور شهري و شوراها 

w    دفتر امور روستايي

    

     

 

     

   ×    شرح وظايف و اهداف :

- هدايت و نظارت بر ارگان هاي اجرائي در تهيه و تنظيم طرحهاي زيربناي اقتصادي و عمراني با توجه به تجارب و ضرورتها و نيازها و با در نظر گرفتن جهات اقتصادي , اجتماعي , فرهنگي و سياسي استان .

- بررسي و نظارت و ارزيابي مستمربر اعتبارات هزينه اي و  تملك دارائــــي هاي سرمايه اي و پيشرفت برنامه ها وطرحهاي دستگاه هاي اجرائي تابع نظام بودجه استاني.

- نظارت بر برنامه هاي عمراني و گزارشگيري مستمر از پيشرفت برنامه هاي عمراني روستاها و شهرها و اعلام عدم پيشرفت آنها به سازمانهاي اجرائي مربوطه بمنظور رفع موانع.

- نظارت كلي بر طرحهاي عمراني و فني واجراي نظام فني - اجرايي استان در چارچوب نظام فني - اجرايي كشور دراستان .

- انجام اقدامات لازم در زمينه تشکيل جلسات شوراي آب ، شوراي فني استان و شوراي برنامه ريزي و ساير شوراها و كميسيون ها و كميته هاي مربوطه برحسب مورد.

- بررسي و تعيين صلاحيت و رتبـه بندي و ارزشيابي پيمانكاران ، مشاوران و كارشناسان استان و ارتقاء و تقويت ظرفيت كمي و كيفي آنها.

- هدايت و نظارت بر ارگان هاي اجرائي در تهيه و تنظيم طرحهاي اقتصادي و عمراني با توجه به تجارب و ضرورتها و نيازها و با در نظر گرفتن جهات اقتصادي , اجتماعي , فرهنگي و سياسي استان.

- نظارت بر اجراي طرح هاي عمراني و فني ( تملک دارايي هاي سرمايه اي ) ملي و استاني و گزارشگيري از پيشرفت برنامه ها و ارزيابي آنها .

- ارزشيابي اجراي پروه هاي تملک داراي هاي سرمايه اي ملي و استاني از لحاظ اثرات اقتصادي , اجتماعي و تجزيه و تحليل آنها و انعکاس به مسئولين ذيربط .

- تهيه و تنظيم گزارش جامع از عملکرد دستگاه ها  و ارزشيابي آنها در راستاي  اجراي پروژه هاي عمراني و آثار و نتايج اقتصادي اجتماعي  آنها به منظور استفاده بهينه در تدوين برنامه هاي ملي , منطقه اي و محلي .

- بررسي هاي لازم و نظارت بر انجام مطالعات در زمينه اجراي طرح ها و برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي انقلاب اسلامي استان بمنظور پيشبرد برنامه ها ي عمراني و همچنين ارائه نظرات در اين زمينه به شوراي برنامه ريزي استان .

- مطالعه و بررسي وضع مناطق روستائي و شهري استان از نظر امکانات و تسهيلات رفاهي بمنظور شناخت نيازها و اولويت بندي آنها و پگيري اعتبارات مربوط از منابع مختلف .

- تهيه و تنظيم معيارها و ضوابط لازم براي تعيين اولويت هاي طرح هاي عمراني در مناطق روستايي و شهري و همکاري با واحد هاي ذيربط در اين زمينه با وزارت کشور.

- نظارت و پيگيري بر امر تهيه و تنظيم گزارش جامع از عملکرد و برنامه هاي خاص منطقه اي و ارزيابي اقدامات انجام شده و تهيه حساب هاي منطقه اي و اعتبار ات مصرف شده و آثار اجتماعي و اقتصادي اين برنامه ها در ناحيه بمنظور استفاده  در توسعه و افزايش و بهره گيري از اين نوع برنامه ها .

- هماهنگي و همكاري در زمينه برقراري اجراي نظام فني – اجرايي در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط .

- نظارت و اجراي روش هاي مناسب بمنظور ترويج و تشويق در بكار گيري ضوابط و استانداردها و معيارهاي فني در دستگاه هاي اجرايي (دولتي ) و غير دولتي .

- بررسي و تعيين صلاحيت و رتبه بندي و ارزشيابي پيمانكاران و مشاوران و كارشناسان استان .

- ارتقاء تقويت ظرفيت كمي و كيفي پيمانكاران و شركت هاي پيمانكاري استان .

- بررسي و نظارت كامل بر اجراي طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي (ملي و استاني ) و عمراني در چارچوب ضوابط مربوطه .

- نظارت بر پروژه هاي عمراني در مناطق شهري و روستايي از محل اعتبارات مختلف

- تهيه قيمت هاي پايه استان و ضرائب منطقه اي با توجه به شرايط خاص هر منطقه و پيشنهاد به مراجع ذيربط براي تأئيد .

- مستندسازي تجربيات فني و اجرائي به منظور بهره برداري مناسب و سهولت انتقال و اشاعه آن .

- برگزاري دوره هاي آموزشي بمنظور بالا بردن سطح دانش و مهارت و آشنايي بيشتر دستگاه هاي اجرايي ، مشاوران و پيمانكاران با نظام – فني اجرايي در زمينه طرح ها و ضوابط و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه .

- اجراي تصميمات متخذه در كميسيون هاي مناقصه و بررسي و اظهار نظر در باره برندگان مناقصه در چارچوب مقررات مربوط .

- نظارت و بررسي اعتبارات شهرداري ها و هدايت و راهنمائي هاي لازم در اتخاذ روشهاي صحيح و رعايت اولويت ها در چاچوب طرح ها و برنامه ها .

- نظارت و بررسي و اظهار نظر در خصوص برنامه ها اعتبارات و مسائل مالي ساليانه شهرداري ها كه به تصويب شوراي اسلامي شهر ميرسد.

- بررسي موقعيت مناطق شهري و روستائي استان بمنظور دستيابي به نيازهاي زيربنائي و تسهيلات رفاهي و برآورد اعتبار مورد نياز و پيگيري لازم از طريق وزارت كشور .

- انجام اقدامات لازم بمنظور حضور فعال در جلسات , مجامع , شوراها , کميته ها , کارگروه ها و کميسيون ها حسب مورد و همچنين در زمينه تشکيل آنها و نظارت بر تهيه و تنظيم صورتجلسات و پيگيري مصوبات .

- هدايت امکانات و نيروها بمنظور پيشبرد طرح ها و پروژه ها و رفع موانع دستگاه هاي اجرائي استان .

- نظارت بر اجراي طرح هاي تملك دارائي سرمايه اي بمنظور ارزيابي از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با اهداف و خط مشي ها و سياست هاي تعيين شده و مقايسه پيشرفت كار با جداول زماني و تنظيم گزارش لازم در اين زمينه جهت پيگيري در جلسات مرتبط و اعلام نتايج به مراجع ذيربط .

- پيگيري و اجراي وظايف مربوط به تبصره 66 قانون بودجه سال 1362 و آئين نامه مربوط به معادن شن و ماسه و خاك رس معمولي در سطع استان .

- مطالعه و بررسي وضع روستاها و شهرهاي استان از نظر تأسيسات رفاهي به منظور شناخت و تعيين نيازهاي مالي و خدماتي روستاها و شهرداري ها و پيگيري تأمين آنها برابر مقررات .

- همكاري و تهيه وتدوين  راهكارهاي لازم در امور مربوط به حوادث پيش بيني نشده با دستگاه هاي اجرايي مربوط .

- تعيين اولويت بندي طرح ها و برنامه ها و پروژه ها  از نظر مبارزه با خطرات ناشي از سيل براي تخصيص اعتبارات لازم .

 ارسال به دوستان  |  | دیدگاه شما | 0 نظر   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 23751
 

 
    
 
   
 


کلیه حقوق محفوظ و متعلق به استانداری همدان می باشد.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.