مشکل در خواندن RSS
وضعیت:
دمای هوا:
رطوبت:
فشار:
جریان باد:
 
لطفا Email خود را وارد نماييد
 
عضویت         لغو عضویت
مهمانان حاضر در سایت: 93
امروز: 3556
هفته جاری: 54497
ماه جاری: 89171
تاکنون: 12371151
 
امام صادق علیه‏السلام :كسى كه به اوضاع زمان خود آگاه باشد، گرفتار هجوم اشتباهات نمیشود. امام صادق علیه‏السلام : حاكم سزاوار نیست كه در سه كار كوتاهى كند: حفظ مرزها، رسیدگى به حقوق پایمال شده و انتخاب افراد شایسته براى كارهایشان. امام علی(علیه السلام):شرافت به همت های بلند است نه به استخوان های پوسیده. امام باقر (علیه السلام):از تنبلی و بی حوصلگی بپرهیز، زیرا که این دو کلید هر بدی می‏باشند.

(GMT) / (Tehran) 

 

 
  »  اداره کل امور اداري و مالي استانداري

   ×  مدير کل امور اداري و مالي

   × سيد محمد رضا ميرصفدري

      w    چارت سازماني

      w    اخبار و گزارشات

      w    آلبوم تصاوير

   ×    شرح وظايف و اهداف :

 - مطالعه ، تهيه و تدوين برنامه توسعه اقتصادي ميان مدت و كوتاه مدت استان درچارچوب برنامه كلان كشور.

-انجام کليه امور پرسنلي و اداري کارکنان استانداري ، فرمانداري ها و بخشداري هاي تابعه در حدود اختيارات قانوني تفويض شده .

- انجام تشريفات قانوني استخدام و اقدام در تهيه و صدور احکام استخدامي در حدود اختيارات تفويض شده . 

- اقدام در تکميل و تنظيم پرونده هاي پرسنلي کارکنان  و تهيه خلاصه پرونده کارکنان .

- اقدام در اجراي مقررات انضباطي کارکنان .

- تهيه و صدور احکام مرخصي هاي کارکنان در حد قوانين و مقررات مربوطه .

- اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و ايجاد تسهيلات لازم در زمينه تشکيل کميته مربوطه .

- تهيه و صدور احکام انتقال ، انتصاب و ماموريت مستخدمين در حوزه استانداري بر اساس قوانين و مقررات .

- بررسي و اقدام در زمينه امور پرسنلي ، بازنشستگان و موظفين استانداري .

- تهيه احکام مربوط به برقراري حقوق و مزايا ( اعم از مستمر يا غير مستمر ) در مورد مستخدمين استانداري و واحده هاي تابعه .

- ايجاد تسهيلات لازم بمنظور تامين رفاه کارکنان استانداري و واحدهاي تابعه .

- بايگاني و نگهداري کليه مکاتبات پرسنلي و اسناد و مدارک پرسنل در پرونده پرسنلي .

معاون مالي مدير كل

- نظارت بر نحوه خريد و توزيع لوازم و ابزار و وسايل مورد نياز واحدهاي تابعه .

- نظارت بر نگهداري دفاتر اعتبارات و تامين هزينه ها بر اساس اعتبارات تخصيصي به تفكيك مواد و برنامه .

- نظارت بر انجام امور دريافتها و پرداختهاي مستمر و غيره مستمر مطابق اعتبارات مربوطه و حواله هاي رسيده.

- نظارت بر تهيه و تنظيم و صدور اسناد هزينه و پرداخت هزينه هاي مستمر و غير مستمر استانداري و ثبت ارقام در دفاتر مربوطه.

- نظارت بر وصول وجوه اعتبارات بر اساس درخواستهاي صادر شده.

- نظارت و پيگيري مستمر بر حسن انجام وظايف مربوطه به تسجيل طبق قانون محاسبات عمومي و اختيارات تفويض شده.

- رسيدگي به اسناد هزينه از نظر تكميل مدارك و انطباق با قوانين و مقررات مربوطه.

- نظارت بر تهيه فهرست مطالبات كاركنان از بابت ديون و تهيه گزارشهاي لازم.

- نظارت بر امور انجام امور اداري امور مالي و جمعدار اموال و كنترل برچسبها.

- انجام ساير امور مطابق دستور مقام مافوق.

معاون امور اداري

- نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي امور اداري ,‌كارگزيني و غيره.

- صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها و صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوط..

-سازماندهي فعاليتهاي مربوط به تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات واحدهاي سرپرستي انجام كليه امور پرسنلي و اداري كاركنان استانداري , فرمانداريها و بخشداريهاي تابعه در حدود اختيارات .

- تعيين گزارشات لازم در مورد امور اداري جهت استحضار مقام مافوق.

- نظارت بر انجام كليه امور پرسنلي و اداري كاركنان استانداريها و بخشداريهاي تابعه در حدود اختيارات قانوني تفويض شده.

- نظارت بر اجراي مقررات انضباطي كاركنان.

- نظارت بر تهيه و صدور احكام مرخصي هاي كاركنان در حدود مقررات مربوط.

- نظارت بر اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و ايجاد تسهيلات لازم در زمينه تشكيل كميته اجرايي قانون استخدام كشوري.

- نظارت بر تهيه و صدور حكم انتقال , انتصابات و ماموريت كليه مستخدمين استانداري و واحدهاي تابعه بر اساس قوانين و مقررات.

- صدور دستور تهيه احكام مربوط به برقراري حقوق و مزايا در مورد مستخدمين استانداري و واحدهاي تابعه.

- صدور دستور ارسال و دريافت دورنگارها و مكاتبات مربوط به واحدهاي اداري.

- انجام ساير امور مطابق دستور مقام مافوق.

معاون برنامه ريزي , هدايت و نظارت

- ابلاغ مصوبات و بخشنامه ها و دستورالعملهاي اداري به واحدهاي ذيربط.

- نظارت بر انجام كليه امور اداري ,‌رفاهي و استخدامي كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه بر اساس قوانين و مقررات مربوط.

-نظارت بر انجام كليه امور مالي اعم از نگهداري دفاتر اعتبارات و هزينه ها و تهيه و تنظيم و صدوراسناد مالي و اقدام در وصول اعتبارات تخصيصي بر اساس قوانين و مقررات مربوط.

- نظارت بر كليه امور مربوط به تداركات و خدمات استانداري و واحدهاي تابعه بر اساس قوانين و مقررات.

-فراهم نمودن موجبات هماهنگي بين طرحها و برنامه ها با عنايت به ابعاد سياسي و اجتماعي و اقتصادي استان و برنامه اي نمودن فعاليتهاي استانداري با نظام بودجه مربوط.

- پيگيري كليه امور مربوط به طرحها و پروژه ها , توزيع اعتبارات و نظارت بر امر برنامه ريزي تا نرحله تصويب پروژه ها.

-مطالعه و بررسي پيرامون شناخت استعدادهاي بالقوه استان در زمينه هاي اقتصادي , توليدي , صنعتي , كشاورزي و نظاير آن و ارائه نظرات مشورتي به شوراي برنامه ريزي استان.

- ايجاد هماهنگي در امر اجراي طرحهاي مربوط به احيا جنگلها و مراتع در سطح استان.

- اتخاذ و اعمال روشهائي اجرائي مناسب به منظور هماهنگ نمودن فعاليتهاي مختلف در سطح استان و همچنين ايجاد زمينه هاي بهره برداري از كليه امكانات و منابع موجود در زمينه هاي فوق و هدايت آن در جهت توسعه هماهنگ اقتصادي و اجتماعي و رسيدن به مراحل خودكفائي.

- بالا بردن سطح دانش و مهارت كاركنان از طريق سازماندهي و آموزشهاي مناسب.

- ايجاد تدابير روشهاي اجرائي مناسب به منظور ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي سازمانها و دستگاه هاي اجرائي آن.

- انجام ساير امور مربوط طبق دستور مقام مافوق.

مديركل امور اداري و مالي

- نظارت بر حسن انجام امور دبيرخانه , از قبيل دريافت , ثبت , توزيع كليه مكاتبات عادي استانداري اعم از وارده يا صادره , بايگاني اسناد , امور مربوط به ماشين نويسي و امور چاپ و انتشارات تكثير اوراق اداري.

- بررسي و تهيه لوازم مورد نياز و انجام تعميرات ساختمان , تاسيسات ,‌اموال و اثاثيه استانداري طبق مقررات در حدود اعتبارات مالي.

- نظارت بر نحوه خريد و توزيع لوازم و ابزار و وسايل مورد نياز واحدهاي تابعه مالي.

- صدور دستور در جهت اجراي امور مربوط به خدمات , سرويس تلفن , روشنائي و تاسيسات و برنامه كار خدمتگزاران ,‌امور نقليه و برنامه كشيك در غير ساعات اداري و نظارت بر نحوه كار آنها مالي – اداري.

- نظارت و مراقبت در حفظ ساختمان و اثاثيه استانداري و پيشگيري از بروز آتش سوزي و ساير اتفاقات مالي.

- انجام امور مربوط به وسائط نقليه و حمل و نقل استانداري و واحدهاي تابعه مالي.

- نظارت بر نگهداري دفاتر اعتبارات و تامين هزينه ها بر اساس اعتبارات تخصصي به تفكيك مواد و برنامه مالي.

- نظارت بر انجام امور دريافت ها و پرداختهاي مستمر و غير مستمر مطابق اعتبارات مربوطه و حواله هاي رسيده مالي.

- نظارت بر تهيه و تنظيم و صدور اسناد هزينه و پرداخت هزينه هاي مستمر و غير مستمر استانداري و ثبت ارقام در دفاتر مربوط.

- نظارت بر وصول وجوه اعتبارات بر اساس درخواستهاي صادره شده مالي.

- نظارت بر وصول وجوه اعتبارات بر اساس درخواستهاي صادره شده مالي.

- نظارت بر حسن انجام وظايف مربوط به تسحيل طبق قانون محاسبات عمومي و اختيارات تفويض شده مالي.

- رسيدگي به اسناد و هزينه از نظر تكميل مدارك و انطباق با قوانين و مقررات مربوطه مالي.

- نظارت بر تهيه فهرست مطالبات كاركنان از بابت ديون سنواتي و غيره و ارسال آنها به مراجع ذيربط مالي.

- نگهداري و تنظيم حساب اعتبار و تعهدات و ديون و تهيه گزارشهاي لازم مالي.

كارگزين

- انجام تشريفات قانوني استخدام , انجام آزمون و اقدام در تهيه و صدور احكام استخدامي و آزمايشي , قطعي در حدود اختيارات تفويض شده.

- رسيدگي به فرمهاي پرشده استخدامي به منظور حصول اطمينان از صحت پاسخ آنها.

-تهيه يش نويس هاي كارگزيني از قبيل پيش نويس , ‌احكام انتقال و ماموريت ,‌ترميم و تغيير ضريب جدول حقوق مرخصي , معذوريت , ‌اضافه كار , و نظاير آن با اطلاع مقام مافوق و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه ارتقاء گردد.

- رسيدگي به پيشنهادات و تقاضاهاي واصله مربوط به جذب و استخدام و تبديل وضع استخدامي.

- برنامه ريزي و تمشيت و سرپرستي امور مختلف كارگزيني.

- اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر.

- تهيه ضوابط و دستورالعملهاي لازم.

- شركت در كميسيون ها و جلسات مختلف.

- پيش بيني  احتياجات پرسنلي سازمان متبوع و اقدام در مورد تامين اين احتياجات.

- مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي قوانين و مقررات مورد عمل.

- اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري.

- تهيه گزارشات لازم در زمينه هاي مربوط.

- اقدام در تكميل و تنظيم پرونده هاي پرسنلي كاركنان و تهيه خلاصه پرونده كاركنان.

- اقدام در اجراي مقررات انظباطي و ابلاغ آراء صادره از هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان.

- تهيه و صدور احكام مرخصي هاي كاركنان در حدود قوانين و مقررات مربوط.

- بررسي وضعيت كاركنان جهت شركت در آزمون و تهيه پيش نويس احكام همترازي با هيئت علمي.

- تهيه پيش نويس احكام بازنشستگي احكام بازنشستگي و برقراري حقوق بازنشستگي.

- تهيه پيش نويس احكام بازخريد , استعفا, انفصال , اخراج و تعليق كاركنان.

كارشناس امور اداري

- انجام مطالعات لازم در مواردي از قبيل تشكيلات و بهبود روشها , آموزش , طبقه بندي مشاغل و تهيه پيشنهادهاي لازم جهت ارسال به سازمان مديريت و برنامه ريزي.

- تهيه مجموع هدف , وظايف و پستهاي سازماني استانداري و فرمانداريهاي تابعه و پيشنهاد آن به سازمان مديريت و برنامه ريزي جهت تائيد.

- تهيه شرح وظايف پستهاي سازماني با همكاري واحدهاي ذيربط.

- انجام فعاليتهاي لازم در زمينه پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل دولت در مورد استانداري و فرمانداريهاي تابعه با همكاري واحد كارگزيني.

- تشريك مساعي با كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در تنظيم آئين نامه ها , بخش نامه ها و دستورالعمل هاي مورد لزوم با نيازهاي استانداري و فرمانداريهاي تابعه.

- ايجاد خط مشي با توجه به خط مشي كل تعيين شده از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وهماهنگ نمودن فعاليتهاي واحدهاي تابعه با برنامه ها و هدفهاي مورد نظر مشاغل دولت در مورد مستخدمين استانداري و فرمانداريهاي تابعه.

- تهيه گزارشات لازم.

- انجام ساير وطايف و امور مربوطه.

كارشناس امور انتصابات و ترفيعات

- تهيه پيش نويس هاي كارگزيني از قبيل پيش نويس احكام انتقال,‌ ترميم حقوق , مرخصي , معذوريت ,‌ترفيع و نظير آنها با اطلاع مقام مافوق با رعايت قوانين و مقررات مربوطه.

- تهيه پيش نويس خلاصه پرونده استخدامي و صورت برداري از اوراق طبق دستور مقام مافوق.

- رسيدگي به پيشنهادها و تقاضاهاي واصله مربوط به امور استخدام ,‌تبديل وضع استخدامي , ترفيع ,‌بازنشستگي.

- اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر.

- شركت در كميسيونها و جلسات مختلف.

- پيش بيني احتياجات پرسنلي استانداري و واحدهاي تابعه و اقدام در مورد تامين اين احتياجات.

- مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي قوانين و مقررات مورد عمل.

- تهيه گزارشهاي لازم.

- انجام ساير امور مطابق دستور مقام مافوق.

كارشناس امور استخدامي

- رسيدگي به فرمهاي پر شده استخدامي به منظور حصول اطمينان از صحت پاسخ آنها.

- تهيه پيش نويس خلاصه پرونده استخدامي و صورت برداري از اوراق طبق دستور مقام مافوق.

- رسيدگي به پيشنهادها و تقاضاهاي واصله مربوط به امور استخدام , تبديل وضع استخدامي , ترفيع و بازنشستگي.

- اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر.

- شركت در كميسيونها و جلسات مختلف.

- پيش بيني احتياجات پرسنلي استانداري و واحدهاي تابعه و اقدام در مورد تامين اين احتياجات.

- تهيه گزارشات لازم.

- انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق.

ماشين نويس

- ماشين كردن نامه ها و يادداشتهاي اداري از روي پيش نويسها.

- ماشين كردن بخشنامه ها و ياددادشها, گزارشها و مقالات و نامه هاي چاپي.

- ماشين كردن احكام استخدامي كارمندان.

- ماشين كردن مطالب اداري و فني و دقيق.

- مقابله مطالب ماشين با نسخه اصلي و تصحيح آنها در صورت لزوم.

- راهنمائي ماشين نويسان طبقات مادون از نظر رعايت اصول مربوط به نامه نگاري و ماشين نويسي.

- مقابله دقيق مطالب تايپ شده با پيش نويس.

- مراقبت مداوم در حفظ و نگهداري ماشين تحرير يا دستگاه كامپيوتر وسائل و لوازم مربوط به آن.

- پيش بيني و تهيه فهرست ملزومات و نيازمنديهاي دستگاه تايپ و يا كامپيوتر.

- اعلام به موقع خرابي و نواقص دستگاههاي تايپ يا كامپيوتر و يا لوازم و متعلقات جانبي به واحد مسئول.

- انحام ساير امور امور مربوط به شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق.

رئيس دبيرخانه

- نظارت بر انحام امور ماشين نويسي و تكثير اوراق و نامه هاي استانداري.

- مراقبت در حسن اجراي وظايف واحدها و يا گروههاي تحت سرپرستي و ارائه راهنمائيهاي لازم در جهت هماهنگ نمودن آنها با خط مشي تعيين شده.

- نظارت بر ابلاغ مصوبات ,‌بخشنامه خا و دستورهاي اداري استانداري به واحدهاي مربوط.

- نظارت بر امر بايگاني و نگهداري كليه مكاتبات و اسناد و مدارك و اوراق عادي استانداري.

- نظارت بر امر چاپ و تكثير اوراق.

- نظارت بر دريافت و ثبت و توزيع كليه مكاتبات عادي استانداري اعم از وارده يا صادره.

جمعدار اموال

- اقدام به تحويل گرفت اموال خريدار شده و تحويل آنها به ادارات و اشخاص مسئول.

- مراقبت در الصاق برچسب بر اموال استانداري و ثبت در دفاتر اموال با ذكر شماره و صدور قبض انبار اموال.

- اقدام لازم در نگهداري و حفظ اموال استانداري با همكاري واحدهاي ذيربط.

- جاري نگهداشتن صورت اموال موجود در تمام اطاقها و واحدهاي مربوط.

- صدور برگه خروج اموال از ساختمان استانداري بر حسب ضرورت.

- اقدام در طبقه بندي اموال بر اساس ضوابط موجود.

- تهيه و ارسال فرمهاي رسيده و فرستاده به اداره اموال خزانه معين استان حداكثر هر ? ماه يكبار.

- صورت برداري از اموال فرسوده و غير قابل استفاده بمنظور فروش از طريق حراج با رعايت مقررات.

- تهيه پيش نويس و آمار مربوط طبق دستور مقام مافوق.

- انجام ساير امور مربوط طبق دستور مقام مافوق. 

 ارسال به دوستان  |  | دیدگاه شما | 0 نظر   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 11147
 

 
    
 
   
 


کلیه حقوق محفوظ و متعلق به استانداری همدان می باشد.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.