جلسات برگزارشده دفترفني درهفته دوم آذرماه 94
 جلسه شوراي ترافيک (همتا)
 جلسات برگزارشده واحد شهرسازي درهفته سوم آذر ماه 94/9/14 الي 94/9/19
 جلسات واحدشهرسازي درهفته چهارم آذر ماه 94/9/21 الي 94/9/26
 برگزاري جلسه آموزشي بخشنامه سرجمع (مترمربع زيربنا)
 برگزاري جلسه آموزشي شرايط عمومي وشرايط خصوصي پيمان
 برگزاري دوره هاي مصوب شوراي فني استان 1394
 دوره هاي آموزشي برگزارشده مصوب شوراي فني استان
 چك ليست مبحث 19 مقررات ملي ساختمان
 چک ليست محاسبات سازه ساختمان
 چک ليست طراحي فاز 2 معماري
 برگزاري کلاس هاي آموزشي
 برگزاري کلاس آموزشي
 فضاي سبز
 برگزاري کلاس آموزشي بازآفريني شهري
 برگزاري کلاس آموزشي عيب يابي شبکه ها
 برگزاري کلاس آموزشي تاثير رنگ ها درمعماري
 جلسات برگزارشده واحد شهرسازي
 استفاده ازايربگ وکمربند ايمني
 مصوبه جلسه شوراي ترافيک استان
 جلسات واحد نظارت عاليه
 مصوبات سومين جلسه شوراي همتا
 اجراي طرح کاهش آلودگي هوا (LEZ)
 جلسات برگزار شده واحدنظارت عاليه
 جلسات برگزار شده واحدشهرسازي
 جلسات برگزارشده ازمورخ 95/8/1 لغايت 95/8/6 واحد شهرسازي
 آيين‌نامه اجرايي تبصره( 1 )ماده( 15 )قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي
 جلسات برگزار شده ازمورخ 95/8/8 لغايت 95/8/13 واحد نظارت عاليه
 گزارش جلسات برگزار شده ازمورخ 95/8/8 لغايت 95/8/13 واحد شهرسازي
 جلسات برگزار شده ازمورخ 95/8/8 لغايت 95/8/13 واحد ترافيک
 جلسات برگزار شده ازمورخ 95/8/15 لغايت 95/8/20 واحد نظارت عاليه
 جلسات برگزار شده ازمورخ 95/8/15 لغايت 95/8/20 واحد ترافيک وحمل ونقل
 جلسات برگزارشده ازمورخ 95/8/15 لغايت 95/8/20 واحد شهرسازي
 جلسات برگزارشده ازمورخ 22 / 8 / 95 لغايت 27 / 8 / 95 واحد نظارت عاليه
 جلسات برگزارشده ازمورخ 22 / 8 / 95 لغايت 27 / 8 / 95 واحد حمل ونقل وتر
 پيشنهاد هاي شهرداري همدان جهت پارک حاشيه اي
 جلسات برگزار شده ازمورخ 95/8/29 لغايت 95/9/4 حمل ونقل وترافيک
 جلسات برگزار شده ازمورخ 95/8/29 لغايت 95/9/4 واحد شهرسازي
 جلسات برگزار شده ازمورخ 95/9/6 لغايت 95/9/18 واحد ارزيابي طرحهاي عمران
 جلسات برگزار شده ازمورخ 95/9/5 لغايت 95/9/18 واحد شهرسازي
 جلسات برگزار شده ازمورخ 95/9/20 لغايت 95/9/25 واحد ارزيابي طرحها
 جلسات برگزار شده ازمورخ 95/9/20 لغايت 95/9/25 واحد شهرسازي
 جلسات برگزار شده ازمورخ 95/9/20 لغايت 95/9/25 واحد حمل ونقل وترافيک
 جلسات برگزار شده ازمورخ 95/9/28 لغايت 95/10/2 واحد شهرسازي
 جلسه کميته عمران و انرژي ستاد اقتصاد مقاومتي مورخ 95/9/22
 جلسه کميته پيمان استان مورخ 95/9/24
 ايجاد سيستم BRT همدان
 جلسات برگزار شده ازمورخ 11 / 10 / 95 لغايت 16 / 10 / 95 واحد ارزيابي
 جلسات واحد شهرسازي ازمورخ 95/10/4 لغايت 95/10/9
 جلسات واحد شهرسازي ازمورخ 95/10/11 لغايت 95/10/16
 جلسات واحد شهرسازي ازمورخ 18 / 10 / 95 لغايت 23 / 10 / 95
 جلسات واحد ارزيابي طرحهاي عمراني ازمورخ 95/10/18 لغايت 95/10/23
 آشنايي با تابلوهاى فسفري
 جلسات واحد شهرسازي ازمورخ 2 / 11 / 95 لغايت 7 / 11 / 95
 جلسات واحد شهرسازي ازمورخ 25 / 10 / 95 لغايت 30 / 10 / 95
 جلسات واحد ارزيابي طرحهاي عمراني ازمورخ 95/11/9 لغايت 95/11/14
 جلسات واحد شهرسازي ازمورخ 95/11/9 لغايت 95/11/14
 جلسات واحد ارزيابي طرحهاي عمراني ازمورخ 95/11/23 لغايت 95/11/28
 جلسات واحد شهرسازي ازمورخ 96/1/15لغايت 96/1/31
 جلسات واحد حمل ونقل وترافيک ازمورخ 96/1/15 لغايت 96/1/31
 جلسات واحد ارزيابي طرحها ازمورخ 96/1/15 لغايت 96/1/31
 فرايندهاي دفترفني وامورعمراني وحمل ونقل وترافيک استانداري همدان
 جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور96/3/1
 گزارش جلسات واحد ارزيابي طرحها ازمورخ 96/2/30لغايت 96/3/4
 جلسات واحد ارزيابي طرحها از مورخ 96/3/6 لغايت 96/3/25
 جلسات واحد حمل ونقل وترافيک از مورخ 96/3/6 لغايت 96/3/31
 گزارش جلسات واحد ارزيابي طرحها از مورخ 96/3/27 لغايت 96/4/15
 گزارش جلسات واحد حمل ونقل وترافيک از مورخ 96/3/27 لغايت 96/4/15
 جلسات واحد شهرسازي از مورخ 96/3/27 لغايت 96/4/15
 جلسات واحد شهرسازي از مورخ 96/4/17 لغايت 96/4/22
 جلسات واحد حمل ونقل وترافيک از مورخ 96/4/17 لغايت 96/4/22
 جلسات واحد ارزيابي طرحها از مورخ 96/4/17 لغايت 96/4/28
 جلسات واحد شهرسازي از مورخ 96/4/24 لغايت 96/4/28
 جلسات واحد ارزيابي طرحها از مورخ 96/4/31 لغايت 96/5/5
 جلسات واحد ترافيک وحمل ونقل از مورخ 96/4/27 لغايت 96/5/5
 جلسات واحد شهرسازي از مورخ 96/4/31 لغايت 96/5/5
 جلسات واحد حمل ونقل وترافيک از مورخ 96/5/7 لغايت 96/5/17
 گزارش فعاليت هاي واحد ارزيابي طرحها از مورخ 96/5/7 لغايت 96/5/17
 جلسات و فعاليت هاي واحد ارزيابي طرحها از مورخ 96/5/18 لغايت 96/5/26
 جلسات و فعاليت هاي واحد شهرسازي از مورخ 96/5/18 لغايت 96/5/26
 جلسات و فعاليت هاي واحد ارزيابي طرحها از مورخ 96/6/4 لغايت 96/6/9
 گزارش جلسات و فعاليت هاي واحد شهرسازي از مورخ 96/6/4 لغايت 96/6/9
 جلسات و فعاليت هاي واحد حمل ونقل وترافيک از مورخ 96/6/11 لغايت 96/6/16
 جلسات و فعاليت هاي واحد شهرسازي از مورخ 96/6/11 لغايت 96/6/16
 جلسات و فعاليت هاي واحد حمل ونقل وترافيک ازمورخ 96/6/19 لغايت 96/6/30
 جلسات و فعاليت هاي واحد ارزيابي طرحها از مورخ 96/6/19 لغايت 96/6/30
 جلسات و فعاليت هاي واحد حمل ونقل وترافيک از مورخ 96/7/1 لغايت 96/7/20
 گزارش جلسات و فعاليت هاي واحد شهرسازي از مورخ 96/7/1 لغايت 96/7/20
 جلسات و فعاليت هاي واحد ارزيابي طرحها از مورخ 96/7/22 لغايت 96/7/27
 گزارش جلسات و فعاليت هاي واحد حمل ونقل وترافيک از مورخ96/7/22 لغايت 96
 جلسات و فعاليت هاي واحد حمل ونقل وترافيک ازمورخ 96/7/29 لغايت 96
 جلسات و فعاليت هاي واحد ارزيابي طرحها از مورخ 96/7/29 لغايت 96/8/4
 جلسات و فعاليت هاي واحد شهرسازي از مورخ 96/7/29 لغايت 96/8/4
 جلسات و فعاليت هاي واحد حمل ونقل وترافيک از مورخ 96/8/6 لغايت 96/8/11
 جلسات و فعاليت هاي واحد شهرسازي از مورخ 96/8/6 لغايت 96/8/11
 جلسات و فعاليت هاي واحد ارزيابي طرحها از مورخ 96/8/13 لغايت 96/8/17
 جلسات و فعاليت هاي واحد حمل ونقل وترافيک از مورخ 96/8/27 لغايت 96/9/9
 جلسات و فعاليت هاي واحد ارزيابي طرحها از مورخ 96/8/27 لغايت 96/9/9
 جلسات و فعاليت هاي واحد شهرسازي از مورخ 96/9/11 لغايت 96/9/16
 جلسات و فعاليت هاي واحد حمل ونقل وترافيک از مورخ 96/9/11 لغايت 96/9/23
 جلسات و فعاليت هاي واحد شهرسازي از مورخ 96/9/18 لغايت 96/9/23
 جلسات و فعاليت هاي واحد حمل ونقل وترافيک از مورخ 96/9/25 لغايت 96/9/3
 جلسات و فعاليت هاي واحد شهرسازي از مورخ 96/9/25 لغايت96/9/30
 جلسات و فعاليت هاي واحد شهرسازي از مورخ 96/10/2 لغايت 96/10/7
 جلسه کميته عمران وانرژي ستاد اقتصاد مقاومتي استان مورخ 96/10/6
 انتخاب همدان بعنوان پايتخت گردشگري2018
 جلسات و فعاليت هاي واحد حمل ونقل وترافيک از مورخ96/10/2 لغايت 96/10/7
 جلسه کميته عمران و انرژي ستاد اقتصاد مقاومتي استان مورخ 96/10/6
 جلسات و فعاليت هاي واحد شهرسازي از مورخ 96/10/9 لغايت 96/11/5
 جلسات و فعاليت هاي واحد ارزيابي طرحها از مورخ 96/10/9 لغايت96/11/5
 جلسات و فعاليت هاي واحد حمل ونقل وترافيک از مورخ 96/11/7 لغايت 96/12/3
 جلسات و فعاليت هاي واحد شهرسازي از مورخ 96/11/7 لغايت 96/12/3
 جلسات و فعاليت هاي واحد شهرسازي از مورخ 96/11/5 لغايت 96/12/10
 جلسات و فعاليتهاي واحد حمل ونقل وترافيک از 97/4/2 لغايت 97/4/7
 جلسات و فعاليت هاي واحد ارزيابي طرحها از مورخ 97/4/9 لغايت 97/4/14
 جلسات و فعاليت هاي واحد حمل ونقل وترافيک از مورخ 97/4/9 لغايت 97/4/1
 جلسات و فعاليت هاي واحد شهرسازي از مورخ 97/4/9 لغايت 97/4/14
 جلسات و فعاليت هاي واحد حمل و نقل و ترافيک از مورخ 97/4/30 لغايت97/5/4
 جلسات و فعاليت هاي واحد شهرسازي از مورخ 97/4/30 لغايت 97/5/4
 جلسات و فعاليت هاي واحد ارزيابي طرحها از مورخ 97/4/30 لغايت 97/5/4
 جلسات و فعاليت هاي واحد ارزيابي طرحها از مورخ 97/5/6 لغايت 97/5/11
 جلسات و فعاليت هاي واحد شهرسازي از مورخ 97/5/6 لغايت 97/5/11
 جلسات و فعاليت هاي واحد شهرسازي از مورخ 97/5/13 لغايت 97/5/18
 جلسات و فعاليت هاي واحد ارزيابي طرحها از مورخ 97/5/13 لغايت 97/5/18
 جلسات و فعاليت هاي واحد حمل ونقل وترافيک از مورخ 97/5/13 لغايت 97/5/18
 جلسات و فعاليت هاي واحد حمل ونقل وترافيک از مورخ 97/5/20 لغايت 97/5/25
 
 
دفتر فنی استانداری همدان در سال 97 ، سال "حمایت از کالای ایرانی " آماده خدمت رسانی به مردم محترم استان،دستگاههای اجرایی و شهرداریها می باشد.

(GMT) / (Tehran) 

 

 
  »  اهداف ووظائف

   ×    مدير کل دفتر فني

   × کيوان کاظمي مستقيم                                             

 

 

   ×    شرح وظايف و اهداف :

- تهيه و تنظيم طرح هاي عادي و نقشه هاي تفصيلي شهرها.

- تهيه نقشه هاي مربوط به طرح هاي عمراني  واگذار شده به دفتر فني و شهرداريهاي استان.

- تهيه برآورد هزينه اجراي طرح هاي عمراني واگذار شده به دفتر فني .

- بررسي و تصميمات متخذه در كميسيون هاي مناقصه و در صورت لزوم اظهار نظر درباره برندگان مناقصه در زمينه رد يا قبول آنها .

- ايجاد هماهنگي و همكاري بين دفتر فني و ساير مؤسسات دولتي در سطح استان براي پيشبرد عمليات عمراني .

-كنترل و بررسي اعتبارات عمراني شهرداري ها و دهياري ها و راهنمائي لازم در اتخاذ روش صحيح و رعايت اولويت ها در تنظيم برنامه هاي عمراني .

- بررسي در زمينه تعيين محدوده قانوني شهرها و روستا ها و پيشنهاد آن به مقامات مسئول.

-همكاري با شهرداري ها و دهياري ها در زمينه تفكيك اراضي و دادن برو كف خيابان ها و دادن راهنمائي هاي لازم به مسئولين  امور ساختماني شهرداري ها.

- انجام كليه امور مربوط به طرح هائي عمراني كه رأساًَ توسط استانداري انجام مي گيرد.

- نظارت كلي بر اجراي طرح هاي عمراني و فني استان و ارائه گزارش لازم به مقامات استان .

- برنامه ريزي براي استفاده صحيح از ماشين آلات براساس دستورالعمل ها.

- بررسي و پيگيري امور مربوط به حمل و نقل و ترافيك استان .

-مطالعه و بررسي بمنظور بدست آوردن حد مطلوب فضاي سبز در مناطق مورد عمل با در نظر گرفتن موقعيت و شرايط اقليمي منطقه.

- تهيه دستورالعمل و بروشورهاي ساده در زمينه هاي مختلف فضاي سبز و ارسال آن به شهرداري ها و دهياري ها.

- اظهارنظر در مورد فروش اراضي شهرها.

- تهيه آمار پيشرفت پروژه هاي عمراني دفتر فني و شهرداري ها و دهياري ها.

-نظارت و پيگيري لازم در زمينه تأمين مصالح مورد نياز اجراي پروژه هاي عمراني. .دفتر فني و شهرداري ها و دهياري ها و مراقبت در حفظ و توزيع مصالح.

-تهيه طرح و نظارت بر اجراي كارهاي تأسيساتي شهرها و روستاهاي داراي دهياري از قبيل ، آب ، برق و فاضلاب در صورت نياز شهرداري ها و دهياري ها.

- اجراي كامل وظايف مربوط در خصوص تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 كل كشور و آئين نامه مربوط در مورد معادن شن و ماسه و خاك رس معمولي در سطح استان.

- اجراي نظام فني – اجرائي استان در چهارچوب نظام فني – اجرائي كشور.

- تهيه و ترويج بكارگيري ضوابط واستانداردها و معيارهاي فني .

- بررسي و تعيين صلاحيت و رتبه بندي و ارزشيابي پيمانكاران و مشاوران و كارشناسان استان .

- ارتقاء تقويت ظرفيت كمي و كيفي پيمانكاران و شركت هاي پيمانكاري استان .

- انجام امور مربوط به وظايف كارگروه فني استان و گروه هاي تخصصي مربوطه .

- اعمال نظارت بر طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي استان (ملي و استاني) در چهارچوب نظام نظارتي تدوين شده .

-تهيه قيمت هاي پايه استان و ضرائب منطقه اي با توجه به شرايط خاص هر منطقه و پيشنهاد به مراجع ذيربط براي تأئيد مستندسازي تجربيات فني و اجرائي به منظور بهره برداري مناسب و سهولت انتقال و اشاعه آن .

-برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه آشنائي دستگاههاي اجرائي مشاوران و پيمانكاران با نظام فني

– اجرائي طرح ها و ضوابط آئين نامه ها و دستورالعمل هاي آن.

- نظارت و ارزيابي و بررسي مستمربر اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي و پيشرفت برنامه ها وطرحهاي دستگاه هاي اجرائي تابع نظام بودجه استاني.

-نظارت بر برنامه هاي عمراني و گزارشگيري مستمر از پيشرفت برنامه هاي عمراني روستاها و شهرها و اعلام عدم پيشرفت آنها به سازمانهاي اجرائي مربوطه بمنظور رفع موانع.

- نظارت بر اجراي طرح هاي عمراني و فني ( تملک دارايي هاي سرمايه اي ) ملي و استاني و گزارشگيري از پيشرفت برنامه ها و ارزيابي آنها .

 

 ارسال به دوستان  |  | دیدگاه شما | 0 نظر   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 2337
 

 
    
 
   
 


کلیه حقوق محفوظ و متعلق به استانداری همدان می باشد.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.