جلسات برگزارشده دفترفني درهفته دوم آذرماه 94
 جلسه شوراي ترافيک (همتا)
 جلسات برگزارشده واحد شهرسازي درهفته سوم آذر ماه 94/9/14 الي 94/9/19
 جلسات واحدشهرسازي درهفته چهارم آذر ماه 94/9/21 الي 94/9/26
 برگزاري جلسه آموزشي بخشنامه سرجمع (مترمربع زيربنا)
 برگزاري جلسه آموزشي شرايط عمومي وشرايط خصوصي پيمان
 برگزاري دوره هاي مصوب شوراي فني استان 1394
 دوره هاي آموزشي برگزارشده مصوب شوراي فني استان
 چك ليست مبحث 19 مقررات ملي ساختمان
 چک ليست محاسبات سازه ساختمان
 چک ليست طراحي فاز 2 معماري
 برگزاري کلاس هاي آموزشي
 برگزاري کلاس آموزشي
 فضاي سبز
 برگزاري کلاس آموزشي بازآفريني شهري
 برگزاري کلاس آموزشي عيب يابي شبکه ها
 برگزاري کلاس آموزشي تاثير رنگ ها درمعماري
 جلسات برگزارشده واحد شهرسازي
 استفاده ازايربگ وکمربند ايمني
 مصوبه جلسه شوراي ترافيک استان
 جلسات واحد نظارت عاليه
 مصوبات سومين جلسه شوراي همتا
 اجراي طرح کاهش آلودگي هوا (LEZ)
 جلسات برگزار شده واحدنظارت عاليه
 جلسات برگزار شده واحدشهرسازي
 جلسات برگزارشده ازمورخ 95/8/1 لغايت 95/8/6 واحد شهرسازي
 آيين‌نامه اجرايي تبصره( 1 )ماده( 15 )قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي
 جلسات برگزار شده ازمورخ 95/8/8 لغايت 95/8/13 واحد نظارت عاليه
 گزارش جلسات برگزار شده ازمورخ 95/8/8 لغايت 95/8/13 واحد شهرسازي
 جلسات برگزار شده ازمورخ 95/8/8 لغايت 95/8/13 واحد ترافيک
 جلسات برگزار شده ازمورخ 95/8/15 لغايت 95/8/20 واحد نظارت عاليه
 جلسات برگزار شده ازمورخ 95/8/15 لغايت 95/8/20 واحد ترافيک وحمل ونقل
 جلسات برگزارشده ازمورخ 95/8/15 لغايت 95/8/20 واحد شهرسازي
 جلسات برگزارشده ازمورخ 22 / 8 / 95 لغايت 27 / 8 / 95 واحد نظارت عاليه
 جلسات برگزارشده ازمورخ 22 / 8 / 95 لغايت 27 / 8 / 95 واحد حمل ونقل وتر
 پيشنهاد هاي شهرداري همدان جهت پارک حاشيه اي
 جلسات برگزار شده ازمورخ 95/8/29 لغايت 95/9/4 حمل ونقل وترافيک
 جلسات برگزار شده ازمورخ 95/8/29 لغايت 95/9/4 واحد شهرسازي
 جلسات برگزار شده ازمورخ 95/9/6 لغايت 95/9/18 واحد ارزيابي طرحهاي عمران
 جلسات برگزار شده ازمورخ 95/9/5 لغايت 95/9/18 واحد شهرسازي
 جلسات برگزار شده ازمورخ 95/9/20 لغايت 95/9/25 واحد ارزيابي طرحها
 جلسات برگزار شده ازمورخ 95/9/20 لغايت 95/9/25 واحد شهرسازي
 جلسات برگزار شده ازمورخ 95/9/20 لغايت 95/9/25 واحد حمل ونقل وترافيک
 جلسات برگزار شده ازمورخ 95/9/28 لغايت 95/10/2 واحد شهرسازي
 جلسه کميته عمران و انرژي ستاد اقتصاد مقاومتي مورخ 95/9/22
 جلسه کميته پيمان استان مورخ 95/9/24
 ايجاد سيستم BRT همدان
 جلسات برگزار شده ازمورخ 11 / 10 / 95 لغايت 16 / 10 / 95 واحد ارزيابي
 جلسات واحد شهرسازي ازمورخ 95/10/4 لغايت 95/10/9
 جلسات واحد شهرسازي ازمورخ 95/10/11 لغايت 95/10/16
 جلسات واحد شهرسازي ازمورخ 18 / 10 / 95 لغايت 23 / 10 / 95
 جلسات واحد ارزيابي طرحهاي عمراني ازمورخ 95/10/18 لغايت 95/10/23
 آشنايي با تابلوهاى فسفري
 جلسات واحد شهرسازي ازمورخ 2 / 11 / 95 لغايت 7 / 11 / 95
 جلسات واحد شهرسازي ازمورخ 25 / 10 / 95 لغايت 30 / 10 / 95
 جلسات واحد ارزيابي طرحهاي عمراني ازمورخ 95/11/9 لغايت 95/11/14
 جلسات واحد شهرسازي ازمورخ 95/11/9 لغايت 95/11/14
 جلسات واحد ارزيابي طرحهاي عمراني ازمورخ 95/11/23 لغايت 95/11/28
 جلسات واحد شهرسازي ازمورخ 96/1/15لغايت 96/1/31
 جلسات واحد حمل ونقل وترافيک ازمورخ 96/1/15 لغايت 96/1/31
 جلسات واحد ارزيابي طرحها ازمورخ 96/1/15 لغايت 96/1/31
 فرايندهاي دفترفني وامورعمراني وحمل ونقل وترافيک استانداري همدان
 جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور96/3/1
 گزارش جلسات واحد ارزيابي طرحها ازمورخ 96/2/30لغايت 96/3/4
 جلسات واحد ارزيابي طرحها از مورخ 96/3/6 لغايت 96/3/25
 جلسات واحد حمل ونقل وترافيک از مورخ 96/3/6 لغايت 96/3/31
 گزارش جلسات واحد ارزيابي طرحها از مورخ 96/3/27 لغايت 96/4/15
 گزارش جلسات واحد حمل ونقل وترافيک از مورخ 96/3/27 لغايت 96/4/15
 جلسات واحد شهرسازي از مورخ 96/3/27 لغايت 96/4/15
 جلسات واحد شهرسازي از مورخ 96/4/17 لغايت 96/4/22
 جلسات واحد حمل ونقل وترافيک از مورخ 96/4/17 لغايت 96/4/22
 جلسات واحد ارزيابي طرحها از مورخ 96/4/17 لغايت 96/4/28
 جلسات واحد شهرسازي از مورخ 96/4/24 لغايت 96/4/28
 جلسات واحد ارزيابي طرحها از مورخ 96/4/31 لغايت 96/5/5
 جلسات واحد ترافيک وحمل ونقل از مورخ 96/4/27 لغايت 96/5/5
 جلسات واحد شهرسازي از مورخ 96/4/31 لغايت 96/5/5
 جلسات واحد حمل ونقل وترافيک از مورخ 96/5/7 لغايت 96/5/17
 گزارش فعاليت هاي واحد ارزيابي طرحها از مورخ 96/5/7 لغايت 96/5/17
 جلسات و فعاليت هاي واحد ارزيابي طرحها از مورخ 96/5/18 لغايت 96/5/26
 جلسات و فعاليت هاي واحد شهرسازي از مورخ 96/5/18 لغايت 96/5/26
 جلسات و فعاليت هاي واحد ارزيابي طرحها از مورخ 96/6/4 لغايت 96/6/9
 گزارش جلسات و فعاليت هاي واحد شهرسازي از مورخ 96/6/4 لغايت 96/6/9
 جلسات و فعاليت هاي واحد حمل ونقل وترافيک از مورخ 96/6/11 لغايت 96/6/16
 جلسات و فعاليت هاي واحد شهرسازي از مورخ 96/6/11 لغايت 96/6/16
 جلسات و فعاليت هاي واحد حمل ونقل وترافيک ازمورخ 96/6/19 لغايت 96/6/30
 جلسات و فعاليت هاي واحد ارزيابي طرحها از مورخ 96/6/19 لغايت 96/6/30
 جلسات و فعاليت هاي واحد حمل ونقل وترافيک از مورخ 96/7/1 لغايت 96/7/20
 گزارش جلسات و فعاليت هاي واحد شهرسازي از مورخ 96/7/1 لغايت 96/7/20
 جلسات و فعاليت هاي واحد ارزيابي طرحها از مورخ 96/7/22 لغايت 96/7/27
 گزارش جلسات و فعاليت هاي واحد حمل ونقل وترافيک از مورخ96/7/22 لغايت 96
 جلسات و فعاليت هاي واحد حمل ونقل وترافيک ازمورخ 96/7/29 لغايت 96
 جلسات و فعاليت هاي واحد ارزيابي طرحها از مورخ 96/7/29 لغايت 96/8/4
 جلسات و فعاليت هاي واحد شهرسازي از مورخ 96/7/29 لغايت 96/8/4
 جلسات و فعاليت هاي واحد حمل ونقل وترافيک از مورخ 96/8/6 لغايت 96/8/11
 جلسات و فعاليت هاي واحد شهرسازي از مورخ 96/8/6 لغايت 96/8/11
 جلسات و فعاليت هاي واحد ارزيابي طرحها از مورخ 96/8/13 لغايت 96/8/17
 جلسات و فعاليت هاي واحد حمل ونقل وترافيک از مورخ 96/8/27 لغايت 96/9/9
 جلسات و فعاليت هاي واحد ارزيابي طرحها از مورخ 96/8/27 لغايت 96/9/9
 جلسات و فعاليت هاي واحد شهرسازي از مورخ 96/9/11 لغايت 96/9/16
 جلسات و فعاليت هاي واحد حمل ونقل وترافيک از مورخ 96/9/11 لغايت 96/9/23
 جلسات و فعاليت هاي واحد شهرسازي از مورخ 96/9/18 لغايت 96/9/23
 جلسات و فعاليت هاي واحد حمل ونقل وترافيک از مورخ 96/9/25 لغايت 96/9/3
 جلسات و فعاليت هاي واحد شهرسازي از مورخ 96/9/25 لغايت96/9/30
 جلسات و فعاليت هاي واحد شهرسازي از مورخ 96/10/2 لغايت 96/10/7
 جلسه کميته عمران وانرژي ستاد اقتصاد مقاومتي استان مورخ 96/10/6
 انتخاب همدان بعنوان پايتخت گردشگري2018
 جلسات و فعاليت هاي واحد حمل ونقل وترافيک از مورخ96/10/2 لغايت 96/10/7
 جلسه کميته عمران و انرژي ستاد اقتصاد مقاومتي استان مورخ 96/10/6
 جلسات و فعاليت هاي واحد شهرسازي از مورخ 96/10/9 لغايت 96/11/5
 جلسات و فعاليت هاي واحد ارزيابي طرحها از مورخ 96/10/9 لغايت96/11/5
 جلسات و فعاليت هاي واحد حمل ونقل وترافيک از مورخ 96/11/7 لغايت 96/12/3
 جلسات و فعاليت هاي واحد شهرسازي از مورخ 96/11/7 لغايت 96/12/3
 جلسات و فعاليت هاي واحد شهرسازي از مورخ 96/11/5 لغايت 96/12/10
 جلسات و فعاليتهاي واحد حمل ونقل وترافيک از 97/4/2 لغايت 97/4/7
 جلسات و فعاليت هاي واحد ارزيابي طرحها از مورخ 97/4/9 لغايت 97/4/14
 جلسات و فعاليت هاي واحد حمل ونقل وترافيک از مورخ 97/4/9 لغايت 97/4/1
 جلسات و فعاليت هاي واحد شهرسازي از مورخ 97/4/9 لغايت 97/4/14
 جلسات و فعاليت هاي واحد حمل و نقل و ترافيک از مورخ 97/4/30 لغايت97/5/4
 جلسات و فعاليت هاي واحد شهرسازي از مورخ 97/4/30 لغايت 97/5/4
 جلسات و فعاليت هاي واحد ارزيابي طرحها از مورخ 97/4/30 لغايت 97/5/4
 جلسات و فعاليت هاي واحد ارزيابي طرحها از مورخ 97/5/6 لغايت 97/5/11
 جلسات و فعاليت هاي واحد شهرسازي از مورخ 97/5/6 لغايت 97/5/11
 جلسات و فعاليت هاي واحد شهرسازي از مورخ 97/5/13 لغايت 97/5/18
 جلسات و فعاليت هاي واحد ارزيابي طرحها از مورخ 97/5/13 لغايت 97/5/18
 جلسات و فعاليت هاي واحد حمل ونقل وترافيک از مورخ 97/5/13 لغايت 97/5/18
 جلسات و فعاليت هاي واحد حمل ونقل وترافيک از مورخ 97/5/20 لغايت 97/5/25
 
 
دفتر فنی استانداری همدان در سال 97 ، سال "حمایت از کالای ایرانی " آماده خدمت رسانی به مردم محترم استان،دستگاههای اجرایی و شهرداریها می باشد.

(GMT) / (Tehran) 

 

 
  »  فرم هاي ارزيابي

فرم هاي ارزيابي

 ارسال به دوستان  |  | دیدگاه شما | 0 نظر   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 2038
 

 
    
 
   
 


کلیه حقوق محفوظ و متعلق به استانداری همدان می باشد.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.