معرفی فرماندار

فرماندار شهرستان رزن : جناب آقای علی اصغر غفاری آثار

شماره تلفن :  5-36222113

فاکس :  36223474

 

شرح وظايف و اختيارات :

نظر  به اينكه هدف كلي وزارت كشور هماهنگ ساختن فعاليتهاي سازمانهاي دولتي و ملي در سراسر كشور  و تعميم دموكراسي و حفظ نظم و امنيت عمومي و فراهم آوردن موجباتي  است كه  اجراي سياست عمومي دولت را امكان پذير سازد ، و چون انجام اين وظايف در استانها و شهرستانها و بخشها بعهده استانداران و فرمانداران و بخشداران محول شده است ، لذا اين مجموعه اختصاصاً در مورد وظايف عمده فرمانداران و بخشداران تهيه گرديد تا فرمانداران و بخشداران با شناخت بهتر و بيشتر نسبت به اين وظايف ، در تحقق مفاهيم انقلاب سازنده ملت ، در حوزه مأموريت خود نقشي فعال و مؤثر داشته باشند.

انجام اين وظايف با ايمان و علاقه كامل و همراه با يك برنامه صحيح و زمان بندي شده باعث آن خواهد شد كه فعاليتهاي مختلف اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي ، عمراني و فرهنگي در راه تحقق اهداف انقلاب راستين ايران بطور مداوم پيگيري شود.

فرمانداران و بخشداران بايد با اهتمام هر چه بيشتر مردم را به خود ياري و مشاركت اجتماعي تشويق و ترغيب نمايند و با نظارت مستمر بر اداره امور و ايجاد محيط صميمانه و انساني در روابط اداري و اجتماعي ، در بالا بردن ميزان كارايي و بازدهي سازمانهاي محلي ساعي و كوشا باشند.

در انجام انتخابات و تشكيل انجمنها و شوراهاي مربوط نيز بايد كمال دقت و بي طرفي را اعمال نمايند تا نمايندگان واقعي مردم   بدون هيچ گونه رادع و مانعي انتخاب گردند .

در اين مجموعه وظايف فرمانداران براي سهولت مراجعه تحت عناوين مختلف تشريح شده است . وظايف فرمانداران در مورد انتخابات و شهرداريها ، اختصاصاً در  پيوستهاي شماره (1) و شماره (2) درج گرديده است .    

وظايف فرماندار :

فرماندار در حوزه ماموريت خود ( شهرستان )  در حدود قوانين و مقررات عهدار انجام وظايف زير مي باشند :

حفظ سياست عمومي دولت :

1-حفظ سياست عمومي دولت در حوزه ماموريت و فراهم آوردن موجبات لازم براي اجراي صحيح آن در هر مورد كه مصالح سياسي كشور ايجاب كند كه سازمانهاي دولتي از خط مشي يا اصول خاصي پيروي نمايند ، مراتب به فرمانداران ابلاغ خواهد شد . در اين صورت فرامانداران موظف به اجراي دقيق اين دستورها خواهند بود .

امور اجتماعي و اقتصادي و عمراني :

2- مراقبت كلي در بهبود و پيشرفت اوضاع و احوال اجتماعي و اقتصادي محل و نظارت و مراقبت كلي در اجراي برنامه ها و طرحهاي عمراني محل

3- مراقبت در ابلاغ و اجراي قوانين و مقررات و آئين نامه هاي مربوط به رفاه و آسايش عمومي ، امور ايمني و امور مختلف شهري

4- بررسي نيازمنديهاي مالي شوراي شهرستان و اقادام در تامين آنها از طريق مراجع مربوط

5- ايجاد هماهنگي بين شوراها و مراجع مختلف حوزه ماموريت براي پيشبرد برنامه هاي در دست اجرا

6- مراقبت در پيشرفت و حسن جريان امور سازمانها و جمعيتهاي خيريه

7- بررسي و تهيه پيشنهادهاي لازم در مورد ايجاد موسسات عام امنفعه

8- نظارت بر تامين خوار و بار و مراقبت در فراواني و مرغوبيت آن

9- رسيدگي به شكايات رسيده و ارجاع آنها به سازمانهاي مسئول

10- تشويق و ترغيب مردم به مشاركت در امور محلي بويژه در مورد پاكسازي محيط شهروده و اهتمام در اجراي قوانين و مقررات مربوط به واگذاري كار مردم به مردم

11- تهيه و پيشنهاد طرحها و برنامه هاي انتشلراتي مناسب براي ارائه فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي و عمراني محل

12- بررسي جرايد و برنامه هاي راديو و تلويزيون در مورد فعاليتهايي كه در محل انجام مي شود و مراقبت در انعكاس صحيح اين فعاليتها

امور انتظامي

13- دريافت گزارشهاي لازم در مورد وقايع و اتفاقات روز از مقامات انتظامي محل و صدور دستورهاي مقتضي و قانوني به مقامات مزبور با توجه به ماده 15 قانون  قانون تقيسمات كشوري مصوب آبانماه 1316

14- تهيه و تنظيم مقررات انتظامي لازم در مورد اوضاع اجتماعي و تامين رفاه اهالي شهرستان حفظ اموال عمومي و آثار ملي ، در حدود قوانين و مقررات مربوط

15- انجام وظايفي كه به موجب قانون وظيفه عمومي بعهده فرمانداران محول است

16- اقدام لازم به منظور حفظ امنيت اجتماعي و تشكيل كميسيونهاي مربوط طبق مقررات

17- اقادم لازم و مراقبت در مقابله با سيل و آتش سوزي و حوادث و اتفاقات غير مترقبه طبق مقررات و دستورهاي صادر شده

18 گزارش اتفاقات مرزي ( در مورد فرمانداريهاي نقاط مرزي ) با توجه به دستورالعمل هاي صادر شده

امور آموزشي و فرهنگي و بهداشت

19- مراقبت در پيشرفت امور آموزشي محل و جلب همكاري اهالي براي پيكار با بيسوادي

20- مراقبت در پيشرفت امور فرهنگي و امور مربوط به تربيت بدني و پيشاهنگي

21- نظارت كلي بر بهداشت و بهداري محل

22- اعلام فوري شيوع بيماريهاي واگير به استانداري و سازمانهاي مسئول

امور اداري و شهرداري

23-  ايجاد هماهنگي بين فعاليتها و اقدامات اداري و سازمانهاي دولتي و محلي و مراقبت در اموري كه توسط ادارات و سازمانهاي مزبور انجام مي شود

24- نظارت در مسائل مربوط به رفاه كاركنان دولت در سطح شهرستان

25- بررسي و مراقبت در مورد اموزش ضمن خدمت كاركنان فرمانداري و بخشداريها و شهرداريها در حوزه مأموريت و ارائه پيشنهادهاي لازم براي بالا بردن سطح مهارت و كارايي آنان

26- تشكيل شوراي اداري شهرستان و نظارت بر اجراي مصوبات آن طبق مقررات

27- مراقبت بر حسن اجراي امور اداري فرمانداري و انجام سريع و دقيق اين امور

28- بررسي و ارائه پيشنهاد در مورد ايجاد واحدهاي دولتي مورد نياز در محل

29- نظارت بر امور شهرداريها و بررسي و اظهار نظر در مورد مصوبات انجمنهاي شهر در حوزه مأموريت طبق قوانين و مقررات مربوط

30- اهمّ اقداماتي كه در اين زمينه بعهده فرمانداران محول گرديده در پيوست (1) درج شده است

31- گزارش وقايع عمده شهرستان به استانداري و مقامات مربوط

انتخابات

32- انجام انتخابات مجلس شوراي اسلامي حوزه مأموريت طبق قوانين و مقررات و آئين نامه ها و دستورهاي صادر شده

33- انجام انتخابات شوراهاي شهر و شهرستان در حوزه مأموريت طبق قوانين و مقررات و آئين نامه ها و دستورهاي صادر شده

34- انجام ساير انتخابات در حوزه مأموريت طبق قوانين و مقررات مربوط . اهّم اقداماتي كه در مورد انتخابات بعهده فرمانداران محول گرديده درپيوست شماره (2) درج شده است

آشنايي به حوزه مأموريت

35- تهيه و جمع آوري اطلاعات و آمارهاي لازم در مورد شناخت حوزه مأموريت

36- كسب اطلاعات در مورد شخصيتهاي محلي و وضع و موقعيت آنان

37- سركشي مرتب به كليه بخشها و واحدهاي واقع در حوزه مأموريت و كسب اطلاعات از نيازمنديهاي ساكنان بخشها و روستاها و اقدام لازم در تأمين خواسته هاي انان طبق مثررات

متفرقه

38- تشكيل شوراها ، انجمنها ، كميسيونها ، كميته ها و هيئتهاي لازم در محل طبق قوانين و مقررات مربوط و مراقبت در انجام وظايف آنها

39 - انجام وظايفي كه طبق مقررات در مورد انحاديه ها ، باشگاهها و مجامع عمومي به عهده فرماندار محول شده است و مراقبت در امور مجامع مزبور

40- نظارت كل بر حفظ ابنيه و آثار اسلامي و ملي و باستاني

41 مراقبت در امور مربوط به راهنمايي و رانندگي و نظم ترافيك شهر و امور مربوط به مؤسسات حمل و نقل در حدود قوانين و مقررات آئين نامه هاي مربوط

42 انجام وظايف مربوط به برگزاري اعياد مذهبي

43- فراهم كردن تسهيلات و تشريفات لازم در موقع بازديد شخصيتهاي داخلي و خارجي از حوزه فرمانداري طبق دستور مقامات مركزي

44-  مراقبت در امور مربوط به نمايندگي كنسولي ، ازدواج اتباع بيگانه با تباع ايراني ، قبول تابعيت ، ترك تابعيت ، پناهندگان ، مهاجرين ، استملاك و همچنين رفت و آمدها و فعاليتهاي اتباع بيگانه و ارسال گزارشهاي لازم در موارد فوق به استانداري مقامات مربوط

45 مراقبت در حسن جريان امور مربوط به ثبت احوال در حوزه فرمانداري

46 نظارت در امور جهانگردي و جلب سياحان در حدود مقررات

علاوه بر موارد فوق ، فرماندار عهده دار انجام وظايف و تكاليفي كه ممكن است طبق قوانين و مقررات ديگر بعهده وي محول شود نيز خواهد بود.

ساير موارد طبق دستور مقامات مافوق و براساس مقررات انجام شود.

پيوست شماره (1)

اهمّ وظايف فرماندار در مورد شهرداريها

1 - تشكيل مرتب شوراي عمراني شهرستان براي اجراي وظايف مقرر ، و هماهنگ كردن فعاليتهاي عمراني دستگاهها و سازمانهاي اجرايي ، در سطح شهرستان

2- نظارت در امور شهرداريهاي حوزه فرمانداري طبق قانون شهرداري و دستورالعملهاي صادر شده

3- بررسي و اظهار نظر در مورد پيشنهادهاي شهرداريهاي تابع  بمنظور اجراي صحيح قانون شهرداري و آئين نامه هاي مربوط

4- رسيدگي و اظهارنظر در مورد ميزان عوارض پيشنهادي شهرداريهاي فاقد شوراي شهر

5- بررسي و اظهارنظر در مورد مصوبات شواري شهر طبق مقررات

6- مراقبت در حسن اجراي  مقررات و قوانين مربوط به شهرداريهاي تابعه

7- بررسي و اظهارنظر در مورد تغييرنام ، تأسيس و انحلال شهرداريهاي تابع بر اساس مقررات

8- اقدام در مورد رسيدگي با شكايات دريافتي از اشخاص و مؤسسات و ادارات در مورد شهرداريها

9- اقدام در ايجاد تسهيلات لازم براي شهرداريهاي تابعه بمنظور استفاده صحيح از اعتبارات عمراني

10- مراقبت در تأمين ارزاق و نيازمنديهاي عمومي از طريق شهرداريها

11- مراقبت در اجراي برنامه هاي عمراني شهرداريها

12- بررسي و اظهارنظر در مورد طرحهاي سازماني و تشكيلاتي شهرداريهاي تابعه و سازمانهاي وابسته به آنها

13- بررسي و اظهارنظر درباره صلاحيت شهرداران تابعه و پبشنهاد صدور احكام مربوط به انتصاب آنان به وزارت كشور يا استاندار

14- رسيدگي به شكايات مربوط به عوارض از طريق تشكيل كميسيون موضوع ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهري و ماده 77 قانون شهرداري

15- برسي و اظهار نظر در مورد نقشه هاي هادي شهرهاي تابعه براساس استانداردهاي شهرسازي و نظارت بر اجراي صحيح نقشه هاي هادي و جامع شهرها كه به تصويب سازمانهاي مربوط رسيده باشد

16- نظارت و مراقبت كلي بر نرخها و اقدام لازم بمنظور جلوگيري از افزايش بي رويه قيمتها طبق مقررات

17- اظهار نظر در مورد بودجه و نظارت بر هزينه هاي شهرداريها و سازمانهاي تابعه و وابسته به انها و همچنين اظهارنظر نسبت به ميزان  بخشودگي عوارض نوسازي در حوزه فرمانداري براسا ضوابط و دستورالعملهاي صادر شده

پيوست شماره (2)

اهمّ وظايف فرماندار در زمينه انتخابات

1 - تهيه مقدمات انتخابات مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهرستان و شهر در حوزه فرمانداري

2- فراهم كردن وسايل و تجهيزات لازم جهت انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابي و توزيع آنها بين حوزه هاي فرعي انتخابات

3- اقدام در تقسيم اعتبارات حواله شده بين حوزه هاي فرعي و نظارت دقيق در مصرف اين اعتبارات بر اساس مقررات مربوط

4- اقدام در تشكيل هيأت ثبت نام و انجام وظايف مقرر در آئين نامه اجرائي مربوط

5- ارشاد و راهنمايي مجريان حوزه هاي فرعي انتخابات به منظور اجراي صحيح مقررات و قوانين و دستورالعملهاي مربوط

6- نظارت و مراقبت در حسن جريان انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، انتخابات شوراهاي شهر و شهرستان و ساير و انتخاباتي كه در حوزه فرمانداري بعمل مي آيد

7- همكاري در تعيين اعضاي دفاتر ثبت نام و محل استقرار دفاتر مزبور و نوزيع برگهاي انتخابات

8- تشكيل انجمن نظارت مركزي و اقدام در تشكيل انجمنهاي نظارت فرعي مربوط به انتخابات مجلس شوراي اسلامي براساس قوانين مربوط

9- تشكيل انجمن نظارت بر انتخابات شوراي شهر و شوراي شهرستان

10- تشكيل كميسيونهاي رسيدگي به صلاحيت داوطلبان شركت در انتخابات براساس قوانين و مقررات مربوط

11- فراهم آوردن تسهيلات و ايجاد هماهنگي در امر انتخابات براساس بخشنامه ها و دستور العملها

12- تهيه و تنظيم آمار گزارش روزانه در مورد برگهاي انتخابات توزيع شده و اعلام آنها به استانداري و وزارت كشور

13- اعلام نتايج انتخابات به استاندار و وزارت كشور

14- همكاري در صدور اعتبار نامه هاي نمايندگان و اعلام و ارسال آنها به مراجع مربوط

15- انجام انتخابات ميان دوره اي پس از وصول دستور وزارت كشور

16- نظارت در انتخابات اتحاديه هاي صنفي و انجام ساير وظايف مربوط به  انتخابات كه در آئين نامه مذكور بعهده فرماندار محول است

17- مراقبت در حسن اجراي انتخابات انجمنها و شورا هاي محلي براساس مقررات مربوط

18- معرفي جانشين بجاي اعضاي شوراهاي حوزه فرمانداري كه فوت نموده يا مستعفي شده اند ، طبق مقررات

استان همدان

HamedanMaps

ملایر نهاوند تویسرکان اسدآباد بهار همدان کبودرآهنگ فامنین درگزین رزن

درباره استان همدان

استان همدان از شمال به زنجان، از جنوب به لرستان، از شرق به استان مرکزی و از غرب به کرمانشاه و بخشی از استان کردستان محدود می شود. همدان منطقه‌ای کوهستانی است و کوه الوند با ۳ هزار ۵۷۴ متر ارتفاع از مهمترین ارتفاعات این منطقه به حساب می‌آید.

تاریخ بروز رسانی سایت

آمار بازدید

اطلاعات تماس

برای ارتباط با ما از روش های زیر می توانید اقدام کنید :
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
08138256070-9
  www.ostan-hm.ir
  همدان بلوار سردار سلیمانی روبروی تقاطع شکریه استانداری همدان

اوقات شرعی