اهداف وشرح وظايف دفتر امور بانوان وخانواده

فعالیت های دفتر امور بانوان وخانواده

همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی كه به لحاظ اعتقادی سیاسی وفرهنگی واجتماعی تحول عظیم در كشور پدید آمد.گفتمان جدیدی در زمینه تبیین نقش وجایگاه زنان ارائه شد كه این دیدگاه جدید برگرفته از معارف وآموزه های آسمانی اسلام است.انقلاب اسلامی تحت تاثیرفرهنگ ناب اسلامی ومحمدی یك تعریف انسانی ونه جنسیتی از زن ارائه داد از سوی دیگر الگوهای موفق فكری وعملی مانند حضرت فاطمه زهرا (س) وحضرت زینب كبری ارائه می دهد.زن مسلمان انقلابی همان زنی است كه هم در تربیت فرزند وهم در اداره خانه وهم در همسرداری تلاش می كند با برنامه ریزی ودقت ودرعین حال به دور از تجمل گرایی ورفاه پرستی ،ساده زیستی را سرلوحه خود قرار داده وحضرت فاطمه زهرا(س)را به عنوان الگوی خود می شناسد وبا سرمشق گرفتن از ایشان كه در عین حال با دست مباركش دستاس می كند وبه زبان ذكر خدا دارد وفرزندش حسین را درآغوش دارد؛از چاههای مدینه آب میاورد ودر مجامع بیرونی حضور پیدا می كند ودر مقابل توطئه ها می ایستد ودر مسجد خطبه می خواند.در صحنه جنگ شركت می كند ومتناسب بازمان با قلمش ،حرفش ،بیانش وبا كوشش وفكر جامعه را اداره می كند ودرعین حال خانه را رها نمی كند وخود را برای اداره خانه وتربیت فرزند مهیا وآماده می سازد.
حضرت امام خمینی بارها درسخنرانیهای خود دیدگاههای اصیل اسلام در زمینه حضور مثبت زنان را در جامعه مطرح وآنان را با حقوق ومسئولیت هایشان آشنا نمودند.

ومقام معظم رهبری نیز بقا ورشد وتعالی بشر وحفظ آرامش وسلامت جامعه را در گرو اهمیت نقش مادری وهمسری دانستند.
به دنبال حضور موثرزنان در عرصه های مختلف وپس از شكل گیری شورای فرهنگی اجتماعی زنان در سال 1366كمسیون های امور بانوان در سال 1369زیر نظر وزارت كشور ودفتر امور زنان ریاست جمهوری تشكیل شد وبیشترین برنامه ریزیها با هدف توسعه مشاركت زنان پیش بینی واجرا می گردید با روی كار آمدن دولت نهم با طرح ایده های گسترده تر مبتنی بر ضرورتهای اعتقادی اجتماعی ونقش محوری زن در تحكیم مناسبات خانوادگی در اولین قدم حوزه عمل مركز مشاركت بانوان به مركز امور بانوان وخانواده ارتقاءیافت .این ایده تحول اساسی در حوزه امور زنان محسوب می شود زیرا علاوه بر توجه به حفظ كرامت انسانی زن در اسلام وتاكید بر حضور ثبت او در عرصه های مختلف اجتماعی ،مدیریتی ،سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و... برجایگاه
محوری اش به عنوان كانون مهر وعاطفه وپرورش دهنده انسان متعالی وعامل اصلی در بقای سلامت و اخلاق در جامعه تصریح شده است.
با توجه به تاكید ریاست محترم جمهوردر ارتباط با جایگاه زنان وسیاست ها وبرنامه جامع فرا بخشی دفتر امور بانوان ووزارت كشور یكی از تحولات مهم در بخش ساختار وتشكیلات امور بانوان در سال 1386ارتقاء جایگاه اصلی بانوان را در تصمیم گیری های كلان بدنبال داشته باشد .دفتر امور بانوان وخانواده در راستای بررسی مسائل ومشكلات امور بانوان وخانواده در ابعاد زندگی فردی،خانوادگی واجتماعی واجرای خط مشی ها ،سیاستها ودستورالعملهای ابلاغی حوزه امور بانوان به مطالعه وشناخت امكانات وتسهیلات مختلف فرهنگی واجتماعی واقتصادی موجود پرداخت وبرنامه ریزی لازم را در جهت استفاده وبهره برداری از امكانات ویافتن راه حل های مناسب برای رفع تنگناهای اجتماعی وفرهنگی واقتصادی زنان با همكاری دستگاههای اجرایی واز طریق كارگروههای بانوان وخانواده معمول داشت. و به منظور ایجاد فضای مناسب وموثر برای مشاركت نهادینه زنان وفراهم آوردن امكانات لازم برای برنامه ریزی وساماندهی ظرفیت ها وتوانمندیهای زنان وافزایش آگاهیهای آنان موجب تاسیس كانون فرهنگی واجتماعی زنان به عنوان اولین نهاد نیمه دولتی را ایجاد نمود ودر این راستا با كسب آموزشها ومهارتهای لازم ودریافت مشاوره های مورد نیاز برای ارتقاءكمی وكیفی مشاركت زنان در تمام عرصه ها نقش موثر خویش را ایفا نماید.وباتوجه به هدف تحكیم بنیان خانواده تقویت توانمند ی های زنان وارتقاءسطح باورهای دینی زنان ودختران برنامه هایی از جمله:
- آموزش غیر حضوری خانواده ویژه كاركنان دولت برای بیش از 3000 نفر
- برگزاری طرح آموزش خانواده بارویكرد دینی با عنوان طرح رحمت برای بیش از 28000 نفر از بانوان خانه دارودختران دانش آموز
وكارگران كارخانجات
- برگزاری طرح اندیشه مطهره وتربیت مربی جهت 15نفراز بانوان وآموزش آن برای 1500نفر از بانوان
- برگزاری دوره های متعدد آموزشی ویژه بانوان شاغل
- برگزاری طرح غربالگری سرطان های سینه ورحم وشایع بین زنان برای زنان شاغل بالای 40 سال ادارارات دولتی
- برگزاری مشاوره خانواده قبل از وقوع طلاق ودر جهت تحكیم بنیان خانواده جهت 300نفراز طریق مراكز مشاوره ودادگستری
- برگزاری همایشها ونشستها وسمینارهای مختلف در راستای ارتقاء آگاهیهای زنان در مركز شهرستانها وبخشها وروستاهها
- دیدار ونشست با گروههای مختلف زنان در جهت تعامل وپیگیری مسائل ومشكلات مرتبط
- پیگیری در خصوص ایجاد مكانهای تفریحی و ورزشی ویژه بانوان مانند پاركهای بانوان در سطح استان
- بازدید از اشتغال زایی بانوان روستایی وعشایری
- برگزاری جلسات كارشناسی فرهنگی اجتماعی با حضور نمایندگان ومشاورین امور بانوان سازمانهادرجلسات كارگروه باحضور اعضاءكارگروه بانوان وخانواده
- نشست با استاندار محترم وتشكل های غیر دولتی زنان،نشست با زنان كار آفرین
- برگزاری مشاوره خانوادگی وحقوقی قبل از ازدواج
- اردوهای مسافرتی وزیارتی ،كلاسهای آموزشی در ارتباط با تحكیم بنیان خانواده ،كلاسهای هنری وآموزشی احتمام در اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار در كانونهای فرهنگ اجتماعی زنان استان
برگزاری نشست آموزشی با موضوع حجاب وعفاف مابین گروههای مختلف زنان ودختران
اكنون پس از گذشت سه دهه از وقوع انقلاب ما شخصیت زنان ایران تبلور یافته واستعدادهای باطنی وقابلیت های ویژه آنان به عینیت رسیده است ودر میادین مختلف شاهد درخشیدن چهره های زنان موفق ایرانی هستیم ودرصورت هموار نمودن مسیر رشد وتعالی زنان وتداوم آن زن ایرانی تبدیل به یك الگوی بی بدیل برای تكاپو وحركت زنان در جهان خواهد شد.

شرح وظایف امور بانوان وخانواده
- انجام مطالعات وتحقیقات لازم درخصوص وضعیت مسائل ومشكلات امور خانواده وبانوان در ابعاد زندگی فردی،خانوادگی واجتماعی وجهت دهی آنان به سوی سیاست های كلان جمهوری اسلامی ایران.

- ارتباط مستمر با دفتر امور بانوان حوزه وزارت كشور واجرای خط مشی ها،سیاستهاودستورالعملهای ابلاغی وارائه گزارشهای لازم در چارچوب وظایف محوله.

- مطالعه وشناخت امكانات وتسهیلات مختلف فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی استان وبرنامه ریزی جهت استفاده وبهره برداری امكانات مذكور.

- مطالعه وبررسی قوانین ومقررات مربوط به زنان به منظور یافتن راه حل های مناسب برای رفع تنگناهای اجتماعی،فرهنگی واقتصادی زنان.

- مطالعه،بررسی وبرنامه ریزی مناسب جهت فراهم آوردن زمینه های لازم برای آموزش وبالا بردن سطح كارایی ودانش عمومی خانواده ها وبانوان.

- مطالعه وبررسی وتدوین شیوه های سازماندهی خانواده ها وبانوان جهت مشاركت در فعالیتهای فرهنگی،اجتماعی وسیاسی وتعقیب آنها.

- برقراری ارتباط مستمر با دستگاه های اجرائی وسازمانها ونهادهای ذیربط استان در امور بانوان به منظور تبادل نظر وآگاهی از طرح ها وبرنامه ها وایجاد هماهنگی در جهت رفع مسائل ومشكلات زنان در استان.

- پیگیری در زمینه نیازهای اعتباری برای اجرای طرح ها وبرنامه های مربوط به امور خانوده وزنان در استان با همكاری دستگاه های ذیربط.

- فراهم آوردن موجبات اجرای وظایف وزارت كشور در ارتباط با مسائل خانواده وبانوان سراسر كشور از طریق استاندار وفرمانداران وسایر دستگاه های ذیربط استان.

- تعیین مسائل ومشكلات اجرایی برنامه های اجتماعی ورفاهی خانواده ها وبانوان وپیگیری ازطریق مسئولین ذیربط تا رفع مشكلات.

- نظارت وپیگیری در زمینه تشكیل وتاسیس ونحوه فعالیت كانون های فرهنگی اجتماعی خانواده وبانوان به منظورتوسعه مشاركت زنان در عرصه های مختلف.

وظایف كارگروه بانوان وخانواده

 

1- بررسی وتلفیق برنامه های بلند مدت ومیان مدت وكوتاه مدت مرتبط با امور بانوان وخانواده در چارچوب برنامه های توسعه كشور وطرحهای آمایش ،توسعه وعمران استان .

2- تدوین اولویتهای پژوهشی مرتبط با امور بانوان وخانواده وارایه پیشنهاد به دبیر خانه شورا.

3- ارزیابی ونظارت بر عملكرد دستگاه های اجرایی مرتبط با امور بانوان وخانواده در استان.

4- بررسی راهكارها وارایه پیشنهاد های مناسب در زمینه های زیر:

 

4-1- شناسایی مسایل،مشكلات ونیازهای بانوان وخانواده استان در كلیه ابعاد اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی،آموزشی وبهداشنتی.

 

4-2- هماهنگی جهت فراهم نمودن زمینه های لازم در رفع مشكلات بانوان وخانواده وكاهش نابرابری های جنسیتی در استان.

 

4-3- برنامه ریزی برای تقویت مشاركت همه جانبه بانوان وخانواده در استان.

 

4-4- ایجاد هماهنگی در سیاستها وخط مشی های اجرایی جهت پیشبرد اهداف مرتبط با امور بانوان وخانواده در استان.

استان همدان

HamedanMaps

ملایر نهاوند تویسرکان اسدآباد بهار همدان کبودرآهنگ فامنین درگزین رزن

درباره استان همدان

استان همدان از شمال به زنجان، از جنوب به لرستان، از شرق به استان مرکزی و از غرب به کرمانشاه و بخشی از استان کردستان محدود می شود. همدان منطقه‌ای کوهستانی است و کوه الوند با ۳ هزار ۵۷۴ متر ارتفاع از مهمترین ارتفاعات این منطقه به حساب می‌آید.

تاریخ بروز رسانی سایت

آمار بازدید

اطلاعات تماس

برای ارتباط با ما از روش های زیر می توانید اقدام کنید :
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
08138256070-9
  www.ostan-hm.ir
  همدان بلوار سردار سلیمانی روبروی تقاطع شکریه استانداری همدان

اوقات شرعی