دفتر امور اداری و مالی

علی جهانگیری

سرپرست اداره کل امور اداري و مالي

ee61737d94c70f9e4e7946134068aeee.jpg

شرح وظایف و اهداف :

.1 مطالعه ، تهیه و تدوین برنامه توسعه اقتصادی میان مدت و كوتاه مدت استان درچارچوب برنامه كلان كشور.

2.انجام کلیه امور پرسنلی و اداری کارکنان استانداری ، فرمانداری ها و بخشداری های تابعه در حدود اختیارات قانونی تفویض شده .

3. انجام تشریفات قانونی استخدام و اقدام در تهیه و صدور احکام استخدامی در حدود اختیارات تفویض شده .

4. اقدام در تکمیل و تنظیم پرونده های پرسنلی کارکنان و تهیه خلاصه پرونده کارکنان .

5. اقدام در اجرای مقررات انضباطی کارکنان .

6. تهیه و صدور احکام مرخصی های کارکنان در حد قوانین و مقررات مربوطه .

7. اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و ایجاد تسهیلات لازم در زمینه تشکیل کمیته مربوطه .

8. تهیه و صدور احکام انتقال ، انتصاب و ماموریت مستخدمین در حوزه استانداری بر اساس قوانین و مقررات .

9. بررسی و اقدام در زمینه امور پرسنلی ، بازنشستگان و موظفین استانداری .

10.تهیه احکام مربوط به برقراری حقوق و مزایا ( اعم از مستمر یا غیر مستمر ) در مورد مستخدمین استانداری و واحده های تابعه .

11. ایجاد تسهیلات لازم بمنظور تامین رفاه کارکنان استانداری و واحدهای تابعه .

12. بایگانی و نگهداری کلیه مکاتبات پرسنلی و اسناد و مدارک پرسنل در پرونده پرسنلی .

معاون مالی مدیر كل

1.نظارت بر نحوه خرید و توزیع لوازم و ابزار و وسایل مورد نیاز واحدهای تابعه .

2. نظارت بر نگهداری دفاتر اعتبارات و تامین هزینه ها بر اساس اعتبارات تخصیصی به تفكیك مواد و برنامه .

3. نظارت بر انجام امور دریافتها و پرداختهای مستمر و غیره مستمر مطابق اعتبارات مربوطه و حواله های رسیده.

4. نظارت بر تهیه و تنظیم و صدور اسناد هزینه و پرداخت هزینه های مستمر و غیر مستمر استانداری و ثبت ارقام در دفاتر مربوطه.

5. نظارت بر وصول وجوه اعتبارات بر اساس درخواستهای صادر شده.

6. نظارت و پیگیری مستمر بر حسن انجام وظایف مربوطه به تسجیل طبق قانون محاسبات عمومی و اختیارات تفویض شده.

7. رسیدگی به اسناد هزینه از نظر تكمیل مدارك و انطباق با قوانین و مقررات مربوطه.

8. نظارت بر تهیه فهرست مطالبات كاركنان از بابت دیون و تهیه گزارشهای لازم.

9. نظارت بر امور انجام امور اداری امور مالی و جمعدار اموال و كنترل برچسبها.

10. انجام سایر امور مطابق دستور مقام مافوق.

معاون امور اداری

1.نظارت بر حسن جریان كلیه امور واحدهای تحت سرپرستی امور اداری ,‌كارگزینی و غیره.

2. صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها و صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوط..

3.سازماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیم كار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای سرپرستی انجام كلیه امور پرسنلی و اداری كاركنان استانداری , فرمانداریها و بخشداریهای تابعه در حدود اختیارات .

4. تعیین گزارشات لازم در مورد امور اداری جهت استحضار مقام مافوق.

5. نظارت بر انجام كلیه امور پرسنلی و اداری كاركنان استانداریها و بخشداریهای تابعه در حدود اختیارات قانونی تفویض شده.

6.نظارت بر اجرای مقررات انضباطی كاركنان.

7. نظارت بر تهیه و صدور احكام مرخصی های كاركنان در حدود مقررات مربوط.

8. نظارت بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و ایجاد تسهیلات لازم در زمینه تشكیل كمیته اجرایی قانون استخدام كشوری.

9. نظارت بر تهیه و صدور حكم انتقال , انتصابات و ماموریت كلیه مستخدمین استانداری و واحدهای تابعه بر اساس قوانین و مقررات.

10. صدور دستور تهیه احكام مربوط به برقراری حقوق و مزایا در مورد مستخدمین استانداری و واحدهای تابعه.

11.صدور دستور ارسال و دریافت دورنگارها و مكاتبات مربوط به واحدهای اداری.

12. انجام سایر امور مطابق دستور مقام مافوق.

معاون برنامه ریزی , هدایت و نظارت

1. ابلاغ مصوبات و بخشنامه ها و دستورالعملهای اداری به واحدهای ذیربط.

2. نظارت بر انجام كلیه امور اداری ,‌رفاهی و استخدامی كاركنان استانداری و واحدهای تابعه بر اساس قوانین و مقررات مربوط.

3.نظارت بر انجام كلیه امور مالی اعم از نگهداری دفاتر اعتبارات و هزینه ها و تهیه و تنظیم و صدوراسناد مالی و اقدام در وصول اعتبارات تخصیصی بر اساس قوانین و مقررات مربوط.

4. نظارت بر كلیه امور مربوط به تداركات و خدمات استانداری و واحدهای تابعه بر اساس قوانین و مقررات.

5.فراهم نمودن موجبات هماهنگی بین طرحها و برنامه ها با عنایت به ابعاد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی استان و برنامه ای نمودن فعالیتهای استانداری با نظام بودجه مربوط.

6. پیگیری كلیه امور مربوط به طرحها و پروژه ها , توزیع اعتبارات و نظارت بر امر برنامه ریزی تا نرحله تصویب پروژه ها.

7.مطالعه و بررسی پیرامون شناخت استعدادهای بالقوه استان در زمینه های اقتصادی , تولیدی , صنعتی , كشاورزی و نظایر آن و ارائه نظرات مشورتی به شورای برنامه ریزی استان.

8. ایجاد هماهنگی در امر اجرای طرحهای مربوط به احیا جنگلها و مراتع در سطح استان.

9. اتخاذ و اعمال روشهائی اجرائی مناسب به منظور هماهنگ نمودن فعالیتهای مختلف در سطح استان و همچنین ایجاد زمینه های بهره برداری از كلیه امكانات و منابع موجود در زمینه های فوق و هدایت آن در جهت توسعه هماهنگ اقتصادی و اجتماعی و رسیدن به مراحل خودكفائی.

10. بالا بردن سطح دانش و مهارت كاركنان از طریق سازماندهی و آموزشهای مناسب.

11. ایجاد تدابیر روشهای اجرائی مناسب به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهای سازمانها و دستگاه های اجرائی آن.

12. انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق.

مدیركل امور اداری و مالی

1.نظارت بر حسن انجام امور دبیرخانه , از قبیل دریافت , ثبت , توزیع كلیه مكاتبات عادی استانداری اعم از وارده یا صادره , بایگانی اسناد , امور مربوط به ماشین نویسی و امور چاپ و انتشارات تكثیر اوراق اداری.

2. بررسی و تهیه لوازم مورد نیاز و انجام تعمیرات ساختمان , تاسیسات ,‌اموال و اثاثیه استانداری طبق مقررات در حدود اعتبارات مالی.

3. نظارت بر نحوه خرید و توزیع لوازم و ابزار و وسایل مورد نیاز واحدهای تابعه مالی.

4. صدور دستور در جهت اجرای امور مربوط به خدمات , سرویس تلفن , روشنائی و تاسیسات و برنامه كار خدمتگزاران ,‌امور نقلیه و برنامه كشیك در غیر ساعات اداری و نظارت بر نحوه كار آنها مالی – اداری.

5.نظارت و مراقبت در حفظ ساختمان و اثاثیه استانداری و پیشگیری از بروز آتش سوزی و سایر اتفاقات مالی.

6. انجام امور مربوط به وسائط نقلیه و حمل و نقل استانداری و واحدهای تابعه مالی.

7. نظارت بر نگهداری دفاتر اعتبارات و تامین هزینه ها بر اساس اعتبارات تخصصی به تفكیك مواد و برنامه مالی.

8. نظارت بر انجام امور دریافت ها و پرداختهای مستمر و غیر مستمر مطابق اعتبارات مربوطه و حواله های رسیده مالی.

9. نظارت بر تهیه و تنظیم و صدور اسناد هزینه و پرداخت هزینه های مستمر و غیر مستمر استانداری و ثبت ارقام در دفاتر مربوط.

10. نظارت بر وصول وجوه اعتبارات بر اساس درخواستهای صادره شده مالی.

11.نظارت بر وصول وجوه اعتبارات بر اساس درخواستهای صادره شده مالی.

12. نظارت بر حسن انجام وظایف مربوط به تسحیل طبق قانون محاسبات عمومی و اختیارات تفویض شده مالی.

13. رسیدگی به اسناد و هزینه از نظر تكمیل مدارك و انطباق با قوانین و مقررات مربوطه مالی.

14. نظارت بر تهیه فهرست مطالبات كاركنان از بابت دیون سنواتی و غیره و ارسال آنها به مراجع ذیربط مالی.

15. نگهداری و تنظیم حساب اعتبار و تعهدات و دیون و تهیه گزارشهای لازم مالی.

كارگزین

1. انجام تشریفات قانونی استخدام , انجام آزمون و اقدام در تهیه و صدور احكام استخدامی و آزمایشی , قطعی در حدود اختیارات تفویض شده.

2. رسیدگی به فرمهای پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها.

3.تهیه یش نویس های كارگزینی از قبیل پیش نویس , ‌احكام انتقال و ماموریت ,‌ترمیم و تغییر ضریب جدول حقوق مرخصی , معذوریت , ‌اضافه كار , و نظایر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ارتقاء گردد.

4.رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به جذب و استخدام و تبدیل وضع استخدامی.

5. برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف كارگزینی.

6. اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر.

7. تهیه ضوابط و دستورالعملهای لازم.

8. شركت در كمیسیون ها و جلسات مختلف.

9. پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات.

10. مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل.

11.اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری.

12. تهیه گزارشات لازم در زمینه های مربوط.

13. اقدام در تكمیل و تنظیم پرونده های پرسنلی كاركنان و تهیه خلاصه پرونده كاركنان.

14.اقدام در اجرای مقررات انظباطی و ابلاغ آراء صادره از هیات های رسیدگی به تخلفات اداری كاركنان.

15. تهیه و صدور احكام مرخصی های كاركنان در حدود قوانین و مقررات مربوط.

16.بررسی وضعیت كاركنان جهت شركت در آزمون و تهیه پیش نویس احكام همترازی با هیئت علمی.

17. تهیه پیش نویس احكام بازنشستگی احكام بازنشستگی و برقراری حقوق بازنشستگی.

18. تهیه پیش نویس احكام بازخرید , استعفا, انفصال , اخراج و تعلیق كاركنان.

كارشناس امور اداری

1. انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشكیلات و بهبود روشها , آموزش , طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادهای لازم جهت ارسال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

2.تهیه مجموع هدف , وظایف و پستهای سازمانی استانداری و فرمانداریهای تابعه و پیشنهاد آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت تائید.

3. تهیه شرح وظایف پستهای سازمانی با همكاری واحدهای ذیربط.

4. انجام فعالیتهای لازم در زمینه پیاده كردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت در مورد استانداری و فرمانداریهای تابعه با همكاری واحد كارگزینی.

5.تشریك مساعی با كارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در تنظیم آئین نامه ها , بخش نامه ها و دستورالعمل های مورد لزوم با نیازهای استانداری و فرمانداریهای تابعه.

6. ایجاد خط مشی با توجه به خط مشی كل تعیین شده از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور وهماهنگ نمودن فعالیتهای واحدهای تابعه با برنامه ها و هدفهای مورد نظر مشاغل دولت در مورد مستخدمین استانداری و فرمانداریهای تابعه.

7. تهیه گزارشات لازم.

8. انجام سایر وطایف و امور مربوطه.

كارشناس امور انتصابات و ترفیعات

1.تهیه پیش نویس های كارگزینی از قبیل پیش نویس احكام انتقال,‌ ترمیم حقوق , مرخصی , معذوریت ,‌ترفیع و نظیر آنها با اطلاع مقام مافوق با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

2. تهیه پیش نویس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری از اوراق طبق دستور مقام مافوق.

3. رسیدگی به پیشنهادها و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام ,‌تبدیل وضع استخدامی , ترفیع ,‌بازنشستگی.

4. اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر.

5. شركت در كمیسیونها و جلسات مختلف.

6.پیش بینی احتیاجات پرسنلی استانداری و واحدهای تابعه و اقدام در مورد تامین این احتیاجات.

7. مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل.

8. تهیه گزارشهای لازم.

9. انجام سایر امور مطابق دستور مقام مافوق.

كارشناس امور استخدامی

1.رسیدگی به فرمهای پر شده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها.

2. تهیه پیش نویس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری از اوراق طبق دستور مقام مافوق.

3. رسیدگی به پیشنهادها و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام , تبدیل وضع استخدامی , ترفیع و بازنشستگی.

4.اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر.

5.شركت در كمیسیونها و جلسات مختلف.

6. پیش بینی احتیاجات پرسنلی استانداری و واحدهای تابعه و اقدام در مورد تامین این احتیاجات.

7. تهیه گزارشات لازم.

8. انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق.

ماشین نویس

1. ماشین كردن نامه ها و یادداشتهای اداری از روی پیش نویسها.

2. ماشین كردن بخشنامه ها و یاددادشها, گزارشها و مقالات و نامه های چاپی.

3. ماشین كردن احكام استخدامی كارمندان.

4. ماشین كردن مطالب اداری و فنی و دقیق.

5. مقابله مطالب ماشین با نسخه اصلی و تصحیح آنها در صورت لزوم.

6. راهنمائی ماشین نویسان طبقات مادون از نظر رعایت اصول مربوط به نامه نگاری و ماشین نویسی.

7. مقابله دقیق مطالب تایپ شده با پیش نویس.

8. مراقبت مداوم در حفظ و نگهداری ماشین تحریر یا دستگاه كامپیوتر وسائل و لوازم مربوط به آن.

9. پیش بینی و تهیه فهرست ملزومات و نیازمندیهای دستگاه تایپ و یا كامپیوتر.

10. اعلام به موقع خرابی و نواقص دستگاههای تایپ یا كامپیوتر و یا لوازم و متعلقات جانبی به واحد مسئول.

11.انحام سایر امور امور مربوط به شغل مورد تصدی طبق دستور مقام مافوق.

رئیس دبیرخانه

1. نظارت بر انحام امور ماشین نویسی و تكثیر اوراق و نامه های استانداری.

2. مراقبت در حسن اجرای وظایف واحدها و یا گروههای تحت سرپرستی و ارائه راهنمائیهای لازم در جهت هماهنگ نمودن آنها با خط مشی تعیین شده.

3.نظارت بر ابلاغ مصوبات ,‌بخشنامه خا و دستورهای اداری استانداری به واحدهای مربوط.

4. نظارت بر امر بایگانی و نگهداری كلیه مكاتبات و اسناد و مدارك و اوراق عادی استانداری.

5.نظارت بر امر چاپ و تكثیر اوراق.

6. نظارت بر دریافت و ثبت و توزیع كلیه مكاتبات عادی استانداری اعم از وارده یا صادره.

جمعدار اموال

1.اقدام به تحویل گرفت اموال خریدار شده و تحویل آنها به ادارات و اشخاص مسئول.

2. مراقبت در الصاق برچسب بر اموال استانداری و ثبت در دفاتر اموال با ذكر شماره و صدور قبض انبار اموال.

3. اقدام لازم در نگهداری و حفظ اموال استانداری با همكاری واحدهای ذیربط.

4. جاری نگهداشتن صورت اموال موجود در تمام اطاقها و واحدهای مربوط.

5. صدور برگه خروج اموال از ساختمان استانداری بر حسب ضرورت.

6. اقدام در طبقه بندی اموال بر اساس ضوابط موجود.

7.تهیه و ارسال فرمهای رسیده و فرستاده به اداره اموال خزانه معین استان حداكثر هر 1 ماه یكبار.

8. صورت برداری از اموال فرسوده و غیر قابل استفاده بمنظور فروش از طریق حراج با رعایت مقررات.

9. تهیه پیش نویس و آمار مربوط طبق دستور مقام مافوق.

10. انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق.

تلفن تماس:

38256081

نمابر:

38256021

استان همدان

HamedanMaps

ملایر نهاوند تویسرکان اسدآباد بهار همدان کبودرآهنگ فامنین درگزین رزن

درباره استان همدان

استان همدان از شمال به زنجان، از جنوب به لرستان، از شرق به استان مرکزی و از غرب به کرمانشاه و بخشی از استان کردستان محدود می شود. همدان منطقه‌ای کوهستانی است و کوه الوند با ۳ هزار ۵۷۴ متر ارتفاع از مهمترین ارتفاعات این منطقه به حساب می‌آید.

تاریخ بروز رسانی سایت

آمار بازدید

اطلاعات تماس

برای ارتباط با ما از روش های زیر می توانید اقدام کنید :
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
08138256070-9
  www.ostan-hm.ir
  همدان بلوار سردار سلیمانی روبروی تقاطع شکریه استانداری همدان

اوقات شرعی