کارگروه امور بانوان و خانواده شهرستان همدان

بسمـه تعـالـي

«با صلوات بر محمّد و آل محمّد»

 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور- وزارت كشور

وزراي عضو كارگروه موضوع تصويبنامه شماره ۱۱۰۳۴/ ت ۳۴۹۱۸ هـ مورخ ۹/۲/۱۳۸۵ بنابه پيشنهاد معاونت برنام ه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۷۰) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (۸۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب۱۳۸۳- آيين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي

ماده ۱- در اين آييننامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:

۱- قانون: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب ۱۳۸۳.

۲- شورا: شوراي برنامه ريزي و توسعه استان.

۳- دبيرخانه: دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي.

ماده ۱۲- به منظور پيشبرد اهداف و انجام وظايف شورا، كارگروههاي تخصصي به شرح زير در هريك از استانهاي كشور تشكيل ميشود:

۱- كارگروه تخصصي امور زيربنايي.

۲- كارگروه تخصصي امور اقتصادي و توليدي.

۳- كارگروه تخصصي امور اجتماعي و فرهنگي.

۴- كارگروه تخصصي تحول اداري، بهرهوري و فناوري اطلاعات.

۵ - كارگروه تخصصي آمايش، محيط زيست و توسعه پايدار.

۶ - كارگروه تخصصي اشتغال و سرمايهگذاري.

۷- كارگروه تخصصي بانوان و خانواده.

۸ - كارگروه تخصصي مسكن و شهرسازي.

۹- كارگروه تخصصي سلامت و امنيت غذايي.

۱۰- كارگروه تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري.

ماده ۱۳- اجراي تصميمات كارگروههاي تخصصي منوط به تصويب شورا است.

ماده ۲۶- اعضاء و وظايف كارگروه تخصصي بانوان و خانواده به شرح زير ميباشد: 

الف - اعضا:

۱- معاون سياسي و امنيتي استاندار (رييس).

۲- مشاور استاندار در امور بانوان (دبير).

۳- نماينده تامالاختيار معاونت برنامهريزي استانداري.

۴- مديركل دفتر آمار و اطلاعات استانداري.

۵ - مديركل امور اجتماعي و شوراهاي استانداري.

۶- رييس سازمان آموزش و پرورش استان.

۷- مديركل صدا وسيماي مركز استان.

۸ - مديركل اطلاعات استان.

۹- رييس كل دادگستري استان.

۱۰- نماينده سازمان ملي جوانان در استان.

۱۱- فرمانده ناحيه انتظامي استان.

۱۲- مديركل تربيتبدني استان.

۱۳- رييس سازمان كار و امور اجتماعي استان.

۱۴- سه نفر از رؤساي دانشگاههاي استان به پيشنهاد كارگروه و تأييد استاندار.

۱۵- مديركل فرهنگ و ارشاداسلامي استان.

۱۶- رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان.

۱۷- رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران استان.

۱۸- مديركل كميته امداد امامخميني (ره) استان.

۱۹- يكي از فرمانداران به انتخاب استاندار.

۲۰- رييس سازمان تبليغات اسلامي استان.

۲۱- فرمانده منطقه مقاومت بسيج استان.

۲۲- رييس سازمان بهزيستي استان.

۲۳- مديركل ثبت احوال استان.

۲۴- نماينده ساير دستگاههاي اجرايي استان حسب مورد با حق رأي با تشخيص معاون سياسي و امنيتي استاندار.

تبصره- علاوه بر اعضاي موضوع اين ماده، نمايندگان نهادها و تشكلهاي زير بدون حق رأي در جلسههاي كارگروه شركت ميكنند:

۱- مديركل زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي استان.

۲- يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب شوراي يادشده.

۳- دو نفر از صاحبنظران و يا اعضاء هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي مرتبط با امور اجتماعي به پيشنهاد كارگروه و تأييد استاندار.

ب - وظايف: 

۱- بررسي و تلفيق برنامههاي بلندمدت و ميان مدت و كوتاه مدت مرتبط با امور بانوان و خانواده در چارچوب برنامههاي توسعه كشور و طرحهاي آمايش، توسعه و عمران استان.

۲- تدوين اولويتهاي پژوهشي مرتبط با امور بانوان و خانواده و ارايه پيشنهاد بهدبيرخانه شورا.

۳- ارزيابي و نظارت بر عملكرد دستگاههاي اجرايي مرتبط با امور بانوان و خانواده در استان.

۴- بررسي راهكارها و ارايه پيشنهادهاي مناسب در زمينههاي زير:

۴-۱- شناسايي مسايل، مشكلات و نيازهاي بانوان و خانواده استان در كليه ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، آموزشي و بهداشتي.

۴-۲- هماهنگي جهت فراهم نمودن زمينههاي لازم در رفع مشكلات بانوان و خانواده و كاهش نابرابريهاي جنسيتي در استان.

۴-۳- برنامهريزي براي تقويت مشاركت همه جانبه بانوان و خانواده در استان.

۴-۴- ايجاد هماهنگي در سياستها و خطمشيهاي اجرايي جهت پيشبرد اهداف مرتبط با امور بانوان و خانواده در استان.

معاون اول رئيس جمهور - پرويز داودي

۱۳۹۲/۰۹/۰۲

عملکردکارگروه خانواده وبانوان استان

ايجادکارگروه خانواده وبانوان استان:

طبق قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۶ وآئين نامه شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان وتشکيل کارگروههاي ۹ گانه که درماده ۲۶ آن کارگروهي به نام خانواده وبانوان تشکيل شده است. براساس اين ماده اعضاي کارگروه درمجموع ۲۳ نفر شامل مديران برخي دستگاههاي فرهنگي وصاحب نظران واعضاء هيئت علمي دانشگاهها مي باشند. که رياست کارگروه بر عهده معاونت سياسي و امنيتي ودبيري آن برعهده مشاوراستاندارومديرکل دفتر خانواده وبانوان مي باشد.

مهمترين وظايف اين کارگروه؛

۱-تدوين اولويتهاي پژوهشي مرتبط با اموربانوان وخانواده وارائه پيشنهاد به دبيرخانه شورا
۲-ارزيابي ونظارت برعملکرد دستگاههاي اجرايي مرتبط با اموربانوان وخانواده دراستان
۳-بررسي راهکارها وارائه پيشنهادهاي مناسب درزمينه هاي زير:-  شناسايي مسايل،مشکلات نيازهاي بانوان وخانواده استان درکليه ابعاد اجتماعي ، اقتصادي، فرهنگي ،آموزشي وبهداشتي - هماهنگي جهت فراهم نمودن زمينه هاي لازم دررفع مشکلات بانوان وخانواده وکاهش نابرابري هاي جنسيتي دراستان- برنامه ريزي براي تقويت مشارکت همه جانبه بانوان وخانواده دراستان - ايجاد هماهنگي درسياستها وخط مشي هاي اجرايي جهت پيشبرد اهداف مرتبط با اموربانوان وخانواده دراستان.

استان همدان

HamedanMaps

ملایر نهاوند تویسرکان اسدآباد بهار همدان کبودرآهنگ فامنین درگزین رزن

درباره استان همدان

استان همدان از شمال به زنجان، از جنوب به لرستان، از شرق به استان مرکزی و از غرب به کرمانشاه و بخشی از استان کردستان محدود می شود. همدان منطقه‌ای کوهستانی است و کوه الوند با ۳ هزار ۵۷۴ متر ارتفاع از مهمترین ارتفاعات این منطقه به حساب می‌آید.

تاریخ بروز رسانی سایت

آمار بازدید

اطلاعات تماس

برای ارتباط با ما از روش های زیر می توانید اقدام کنید :
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
08138256070-9
  www.ostan-hm.ir
  همدان بلوار سردار سلیمانی روبروی تقاطع شکریه استانداری همدان

اوقات شرعی